lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Fyllnadsval valberedning 2017

Fyllnadsval av ledamöter till valberedningen för Lunds Tekniska Högskola

Till dig som är röstberättigad inom LTH.

Två av företrädarna för övriga anställda i LTHs valberedning har på egen begäran avsagt sig sina uppdrag. Därför arrangeras ett fyllnadsval till LTHs valberedning och mandatperioden för kandidaterna är 2017-04-05 – 2018-02-28. Valet förrättas elektroniskt under perioden 29 mars – 4 april 2017. Länk till valsedeln skickas ut per mejl när valet öppnar den 29 mars 2017.

Valberedningen har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga förslag till kandidater så som dekan, prodekan, LTHs styrelse samt kandidater till Lunds universitetskollegiet.

Valberedningen ska bestå av sju ledamöter varav fyra företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och tre företrädare för övriga anställda. Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.

Röst- och nomineringsberättigade

Röst- och nomineringsberättigade vid val av ledamöter till LTHs valberedning är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. (Ytterligare uppgifter och röstlängd finns på hemsidan http://www.lth.se/medarbetare/organisation-styrning/val/valberedningen/)

Röstlängd 2017-03-13

Beslut: Fastställande av röst- och nomineringsberättigade

 

Med vänlig hälsning / Best Regards,

Fredrik Palmqvist

Valförrättare

Lunds Tekniska Högskola (LTH)
Lunds Universitet (Lund University)