lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Styrdokument

Sidan avser tillhandahålla länkar till arbetsordningen för LTH och rektor vid LTHs delegationsordning samt de dokument som hänvisas till däri. Ytterligare länkar kan tillkomma. Synpunkter, som tex brustna länkar, saknade dokument eller inaktuella dokument, skickas till Linda Clarin

 

LTHs strategiska plan

Arbetsordning för Lunds Tekniska Högskola LTH inklusive SLTHs delegation till LTHs rektor

Rektor vid LTHs fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola

 

Allmän förvaltning och organisation

Lunds universitets arbetsordning

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet

Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds universitet

Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets och institutionsnivå

Handläggning av bisysslor inom LTH

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet

Studentkårsförordningen

Lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet

Processbeskrivning, Tillsättning av valberedning, prefekt, ställföreträdande och biträdande prefekt, institutionsstyrelse och studierektorer

Handläggning av remisser inkomna till Lunds universitet

Riktlinjer för uppvaktningar vid LTHs kansli

Attestordning - föreskrifter om behörighet att förfoga över myndighetens medel

Föreskrifter och allmänna råd för tjänsteresor vid Lunds universitet

Beslut Rektor LTH Riktlinjer för handläggning av remisser inkomna till LTH

 

Utbildning på grund och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet

Föreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering vid Lunds universitet

Programledningars indelning i områden

Förtydligande avseende utformn¡ng av Programledning

 

Utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

Anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Lunds tekniska Högskola

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet 

 

Forskning

Riktlinjer för erhållande av startbidrag för professorer vid LTH

 

Personalfrågor

Lunds universitets anställningsordning

Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet, handläggningsordning

Riktlinjer för anställning som, och befordran till, professor vid Lunds Tekniska Högskola, vetenskaplig grund

Riktlinjer för anställning som, och befordran till, professor vid Lunds Tekniska Högskola, konstnärlig grund

Riktlinjer för anställning som, och befordran till, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola, vetenskaplig grund

Riktlinjer för anställning som, och befordran till, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola, konstnärlig grund

Riktlinjer för antagning av docenter vid Lunds Tekniska Högskola – LTH

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Hantering och utredning av trakasserier och sexuella trakasserier

Strategi för lärare vid LTH - rekrytering och karriärvä­gar 

Beslut om riktlinjer för befordran till professor vid Lunds Tekniska Högskola

Anställningspolicy för lärare och forskare vid Lunds Tekniska Högskola

Riktlinjer för antagning till LTHs Pedagogiska Akademi och erhållande av kompetensgraden ETP

 

Lokalförsörjning och annan infrastruktur

Instruktion husstyrelse vid LTH

Instruktion husprefekt vid LTH 

Instruktion HMS vid LTH

Sidansvarig: