lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Anonyma tentor och tentamensanmälan

Anonyma tentor (via Ladok) och obligatorisk tentamensanmälan för alla LTH-studenter infördes inför första tentamensperioden under hösten 2015. 

Sidan delvis inaktuell

Den här sidan är ännu inte helt anpassad till nya Ladok. Några detaljer stämmer därför inte.

Sidan kommer att uppdateras under augusti 2018.

Arbetsgång för anonyma tentor och tentamensanmälan

 1. En gång per läsår:
  Schemaläggningen för tentamen planeras för kommande läsår.
 2. Öppettiderna för tentamensanmälan bestäms för kommande läsår.
 3. En gång per termin:
  Tentorna för det kommande läsåret överförs från TimeEdit till Ladok. Om det i efterhand sker ändringar i när tentorna går så kommer detta att ändras av schemagruppen/Grundservice samtidigt som ombokning sker i TimeEdit.
  -------------------
 4. Varje tentaperiod:
  [Första dagen anmälan har öppnat] Mail skickas till studenterna om att de ska anmäla sig till tentor.
 5. Studenterna anmäler sig till sina tentor. Detta gör de i Studentportalen (www.student.lu.se). De kan välja att anmäla sig till de kurser som de är registrerade på, men inte redan har resultat på. Alla anställda kan i realtid följa antalet anmälda på http://ladokportal.lu.se/ , och de med anonymbehörighet (=administratörerna på institutionerna) kan se vilka som anmält sig.
 6. [När anmälan har stängt] Administratören tar fram listor som visar anmälda deltagare tillsammans med deras anonymkod och personnummer från RS01-funktionen i Ladok (se Ladokmanualen i högermenyn). Listorna distribueras i förslutet kuvert till tentavakterna.
 7. [Under tentan, uppdaterad 2016-11-15] Tentavakterna kontrollerar ID-kort och matchar deltagare mot listan, samt delar ut anonymkoden till studenten som skriver den på omslaget och samtliga inlämnade papper.

  Student som inte anmält sig i förväg ska skriva upp sig på en lista utanför tentamenslokalen/precis innanför (lokalens utformning får avgöra). Tentamensvakten (eller närvarande lärare) meddelar sedan dessa ickeanmälda studenter om de måste vänta utanför lokalen tills de vet om det finns tillräcklig plats/tentamensmanus upp till 60 minuter (tiden man har rätt att komma sent om man är anmäld i förväg), men kan släppas in direkt om det finns gått om plats/tentamensmanus. Om det inte finns plats får de avvisas helt. Icke anmälda studenter får skriva sitt namn och personnummer på inlämnade papper, och blir alltså inte anonyma. Dessa studenter ska finnas på listan över ickeanmälda, men insläppta studenter.

  Studenter som gått in i tentamenslokalen utan att ha anmält sig i förväg och som inte skriver upp sig på listan utanför ska avvisas när det upptäcks. Går avvisningen inte att genomföra, ska studenten meddelas att hans/hennes tenta inte kommer att rättas. Vem det är bör redovisas på listan.
 8. [Vid rättning] Administratören skriver ut rättningsprotokollslistor från Ladok (på papper eller fil), där anonymkoderna finns. Lärare skriver in resultat och betyg på motsvarande anonymkod, som administratören matar in i Ladok.
 9. Före slutgiltig inläggning skrivs lista ut där anonymkoden är översatt till namn och personnummer. Examinator måste se vilken person det gäller (enligt svensk lag).
 10. När den slutgiltiga inläggningen är klar får studenten ett mail om att så skett, och loggar in på www.student.lu.se för att se resultatet (detta steg är inte nytt).

Öppettider för anmälan till tenta

Tentor som ligger i någon av LTH:s tentamensperioder (ordinarie eller omtenta)
Kurser som ligger inom en av LTH:s tentamensperioder (ordinarie eller omtenta) kommer att ha gemensamma öppettider, oberoende när i perioden som den enskilda tentan ligger i.

Tiderna för öppen anmälan kommer att tas fram av LTH:s kansli och anpassas till varje tentaperiod (på ungefär samma sätt anmälan till kurser), men kommer att ha följande utgångspunkter:

 • anmälan har öppet till och med samma veckodag som den första dagen i tentaperioden är, fast veckan före. Dvs om tentamensperioden startar på en tisdag, är det öppet fram till 23:59 tisdagen före
 • öppetperioden kommer att starta 2 veckor före stängningstid
 • för omtentamensperiod i januari kommer anmälningsperioden ha öppet och stängas före julhelgen. Däremot kommer den ordinarie tentaperioden i januari ha öppettid som sträcker sig i januari
 • rörliga helgdagar får specialbehandlas

LTH:s kansli kommer att skicka mail till alla LTH-studenter när en öppetperiod för anmälan startar. Däremot kommer det inte att skickas påminnelser (som vid kursanmälan och terminsregistrering).

Öppettiderna kommer att publiceras på LTH:s webbplats (internsidorna för anställda, se nedan, + studentsidorna) inför varje nytt läsår.

Tentor som ligger utanför någon tentaperiod
Kurser som har tentor utanför tentamensperioderna kommer att ha sista anmälningsdag samma veckodag som tentan går i, fast veckan före. T.ex. om tentan går en torsdag, även det öppet för anmälan t.o.m. (23:59) torsdagen veckan före. Även här öppnar anmälan två veckor före sista anmälningsdag.

För tentor som inte ligger i tentamensperioderna kommer LTH inte göra några centrala mailutskick om att anmälan är öppnad. Här är det upp till personalen på kursen att informera studenterna om tentamensanmälan.

Tentamensperioder och öppettider för anmälan

Läsår Tentamens­period Typ Anmälan
öppnar
Anmälan
stänger
Tentamens­period
börjar
Tentamens­period
slutar
2018/19 1 Tenta 2018-10-08 2018-10-22 2018-10-27 2018-11-02
2018/19 2 Tenta 2018-12-03 2018-12-17 2019-01-07 2019-01-19
2018/19 3 Tenta 2019-02-25 2019-03-11 2019-03-18 2019-03-23
2018/19 4 Om­tenta 2019-03-25 2019-04-10 2019-04-23 2019-05-04
2018/19 5 Tenta 2019-05-06 2019-05-22 2019-06-01 2019-06-08
2018/19 6 Om­tenta 2019-07-29 2019-08-12 2019-08-19 2019-08-31

Krav på anmälan

[Avsnittet är helt omskrivet inför det nya beslutet 2016-11-15]

Informationen till studenterna är att det är obligatoriskt att anmäla sig till samtliga tentor, både ordinarie tentor och omtentor. Sedan det nya beslutet som gäller fr.o.m. 1 december 2016 är det också samma regler för samtliga typer av tentor som omfattas (skriftliga salstentamina):

 • Samtliga studenter måste anmäla sig till samtliga tentor
 • Icke anmäld student kan få skriva tentan om institutionen (tentamensvakten eller närvarande lärare) ser att det finns plats (fysisk skrivplats eller upptryckta tentamensmanus)
 • Icke anmäld student ska skriva upp sig på en lista utanför/i anslutning till ingången, och vänta på att bli anvisad plats. Studenten kan få vänta upp till 60 minuter (samma tid som man tillåter anmälda studenter att komma för sent). Om det finns gott om platser får man släppa in alla icke anmälda studenter direkt.
 • Student som inte anmält sig i förväg och som inte skrivit upp sig på listan över icke anmälda och blivit tilldelad en plats, men som ändå gått in och satt sig för att skriva tentan, ska avvisas från lokalen när det upptäcks.

Vid ordinarie tentor som går för årskurs 1 efter läsperiod 1 och 2 ska institutionen alltid boka lokaler för att kunna erbjuda platser till samtliga kursregistrerade studenter.

Studenter som inte kan anmäla sig själva

Vissa studenter kan av olika skäl inte anmäla sig själva. I flera av dessa fall kan administratörer med anonym-behörighet fixa det.

Studenter som vill plussa [delvis uppdaterad 2016-04-20]
Om man som student vill skriva upp sina betyg genom omtenta (kallat "plussning" och som normalt är tillåtet på LTH) så kan man inte själva anmäla sig i studentportalen. En administratör med anonymbehörighet kan lägga in anmälan åt studenten, men enbart om det inte finns betyg på hela kursen, utan bara betyg på provet det gäller. Om det finns betyg på hela kursen är det omöjligt att ge studenten en anonymkod, annat än att hitta på en kod själv och skriva in på listan som tentavakten får (och i så fall måste man hålla koll på den koden även till rättningsprotokollet).

Studenter som vill plussa uppmanas alltid att höra av sig till administratören på institutionen som ger kursen, för även om anmälan i portalen inte går enligt ovan, så får ni veta att studenten behöver en plats på tentan (t.ex. om ni håller hårt på att studenter utan anmälan på omtentor inte får skriva tentan).

Studenter som inte är kursregistrerade ännu
För att kunna anmäla sig måste man vara kursregistrerad på kursen (en förstagångsregistrering/FFG räcker). Normalt sett är detta gjort redan när anmälningsperioden öppnar, men i och med att anmälan införs, så blir det ännu viktigare att kursregistreringarna måste göras strax efter att kursen börjat. Om detta är anledningen att studenterna inte kan anmäla sig rättas det genom att administratören registrerar studenterna. Därefter kan de anmäla sig till tentan.

Doktorander som läser kurser på avancerad nivå inom sin doktorandutbildning
Doktorander som läser kurser på avancerad nivå är ett specialfall av att de inte är kursregistrerade på kursen (även om de aldrig kommer att bli det). De får hanteras manuellt, och kan inte bli hanterade anonymt.

Studenter som är registrerade på en gammal version(=provuppsättning)
Det kan bli problem för studenter som är registrerade på en äldre provuppsättning än vad som gäller vid tentamenstillfället. Troligtvis går det bra för de flesta.

Fixat inför anmälan som öppnade 18/4-2016

Det som står nedan överstrykt gäller inte längre, men finns med som referens. I och med denna fix så borde antalet studenter som inte kan anmäla sig själva minska betydligt.

(Notera: I dagsläget krävs att man matar in personnummer på studenterna man ska anmäla utan bindestreck mellan 6+4-delen.

Studenter som bytt program
Studenter som bytt program (gäller även de som bytt till riskhantering), men som har resttentor kvar på sitt gamla kan inte själva anmäla sig, utan måste gå via administratören. Felmeddelandet till studenten är inte helt självklart, men detta är en sak som kommer att tas upp i instruktionerna till studenterna.

Studenter med studieuppehåll
Studenter som har studieuppehåll kan inte anmäla sig själva, då systemet kräver terminsregistrering, vilket man inte ska ha när man har uppehåll.

För att student ska kunna anmäla sig (from 18/4-2016)
Något av följande krävs för att man som student ska kunna anmäla sig till kurser som ligger inom (LTH:s) program:

 • Terminsregistrering giltig den termin tentan är inom - om man inte är det får man meddelande om att försöka göra det själv i portalen (vilket man oftas, men inte alltid, kan)
 • Studieuppehåll (registrerat i Ladok) för terminen tentan är inom
 • Avbrott på programmet (vilket man normalt har på det gamla programmet om man bytt program)

Man måste dessutom ha en FFG-registrering på kursen (kvittar när; OM-reg på kursen krävs inte), och man får inte ha godkänt på provet i fråga (se ovan om plussning).

Information till studenter

LTH:s kansli kommer att ta fram en folder som kommer att spridas till alla LTH:s studenter under slutet av september 2015 (den första perioden då systemet används på hela LTH är tentorna i oktober 2015). Där kommer en kort sammanfattning att stå om varför anonyma tentor införs och vad det innebär i form av obligatorisk anmälan (för ordinarie tentor får de skriva tentan även utan anmälan, men blir inte anonyma). Det kommer också att stå att de kommer att få anonymkoden tilldelad av tentamensvakten.

Inför varje tentaperiod (ordinarie och omtenta) när anmälan har öppnats kommer det att skickas ett mail till alla LTH-studenter om att de ska anmäla sig till tentor (det är däremot inte säkert att samtliga studenter har tentor varje period).

Normalt sett ska inte institutionerna behöva informera studenterna mer än utöver den centrala informationen. Undantaget är vid tentor utanför tentamensperioderna, där det är institutionens ansvar att meddela studenterna att de ska anmäla sig.

Studenternas informationssida

Funktion för att maila till anmälda studenter
Från slutet av april 2016 finns en funktion där man från Ladokportalen för anställda kan maila till anmälda studenter direkt från portalen i ett formulär. Detta gör att även lärare som inte kan se vem som anmält sig, ändå kan maila till samtliga anmälda. Detta är bra t.ex. om man bytt lokal. För att få med alla anmälda bör man inte maila före sista anmälningsdag. Tänk också på att man måste ange vilken kurs/tenta det gäller. Inbyggt i systemet finns en test-funktion, så att man först kan skicka ett testmail till sig själv, och efter att ha verifierat att det ser bra ut, så mailar man på nytt, men då till samtliga anmälda (man kan även lägga till kollegor som behöver meddelandet).

Personlig identifierare

I och med att anonymkoden är kort och dessutom att koderna är i löpnummerordning finns en viss risk att det blir fel någonstans. Att inte på något sätt kunna få reda på vem som skrivit en tenta är oacceptabelt.

För att minimera den risken, så kommer studenterna att ombedas skriva en s.k. personlig identifierare längst ner på omslagspappret och på varje tentamensblad. Den personliga identifieraren kan vara ett långt ord/kod eller en kort mening. Studenten ska själv komma ihåg den, men inte säga den till någon.

Det enda fallet där den personliga identifieraren används, är om institutionen kan konstatera att något gått snett med anonymkoderna (två studenter som råkat få samma, tentor med oläslig kod eller liknande), och i så fall får institutionen kontakta berörda studenter och be dem uppge sin personliga identifierare. Kontakta inte fler studenter än vad behövs för att identifikation ska kunna ske.

Information till tentamensvakter

Varje institution ansvarar själva för hanteringen av och informationen till sina tentamensvakter. Det är inte mycket som ändras i och med anonyma tentor, men vissa saker blir nya för tentamensvakterna:

 • De ska få ett förslutet kuvert tillsammans med tentorna. I kuvertet ligger anmälningslistan från Ladok som matchar namn/personnummer med studentens anonymkod.
 • Vid kontroll av legitimation på studenterna ska de också dela ut anonymkoden och se till att studenten skriver ner den läsligt på omlagspappret (el. motsvarande).
 • Tentamensvakterna ska känna till att studenterna ombeds skriva den "personliga identifieraren" på omslag och alla tentamenspapper. Han/hon får också gärna påminna studenterna om att skriva det.
 • Tentamensvakterna behöver också veta att om de av någon anledning inte fått kuvertet med koder, så gäller att studenterna får skriva ner personnummer. Det är viktigare att vi på något sätt kan urskilja vem som skrivit tentan än att studenten är anonym!
 • [Ny punkt 2016-11-15] Tentamensvakten ska sätta upp en lista att skriva upp sig på om man är student som inte anmält sig i förväg. Listan sätts lämpligen upp utanför dörren eller i nära anslutning till ingången (tejp, papper).
 • [Ny punkt 2016-11-15] Gör upp med tentamensvakterna i förväg om det är de som avgör om det finns plats kvar i salen, eller om det är en lärare som gör det. Alla insläppta ska vara uppskrivna på den särskilda icke anmälda-listan.
 • [Ny punkt 2016-11-15] Tentamensvakten ska kontrollera tentander mot anmälningslistan (och delar då ut anonymkoden) samt listan över icke anmälda (dessa studenter ska skriva namn+pnr på inlämnade papper). Student som inte står på någon av listorna ska avvisas. Student som då vägrar av lämna salen ska meddelas att hans/hennes tenta inte kommer att rättas, och namn + pnr ska noteras och lämnas till examinator. Är det senare inte möjligt ska det åtminstone noteras att det är någon som omfattas av detta, och sedan får examinator gå igenom listorna.
 • [Ny punkt 2015-09-30] Beroende på om institutionen vill ha tillbaka anmälningslistan (t.ex. att ni låter studenterna signera för att bekräfta närvaro) eller inte, bör ni informera om något av följande:
  • Tentamensvakten ska returnera anmälningslistan i ett kuvert som ni har bifogat tillsammans med det tidigare förslutna kuvertet och tentorna. Detta kuvert ska förslutas av tentamensvakten före returnering.
  • Tentamensvakten får inte lämna in anmälningslistan med tentorna (utan skyddande kuvert) utan ska, om institutionen inte vill ha tillbaka listan, riva sönder (tillräckligt för att bli oläsbar) den och slänga den.
 • [Ny punkt 2016-11-15] Listan över icke anmälda studenter, som de skrev upp sig vid ankomst ska alltid överlämnas tillsammans med skrivna tentor.

Ombokningar av tentor

Samtliga ombokningar av LTH-tentor ska göras av/via LTH:s schemaläggare! De ser då till att schemat ändras, att lokalbokningen ändras och att tid/lokal ändras i tentaanmälningsmodulen i Ladok.

Användare på institutionerna (administratörer eller lärare) får enbart själva lägga upp och ändra andra examinationsformer än tentor som de vill ha anmälan till i anställdaportalen. De redan inlagda tentorna får enbart ändras av LTH:s schemaläggare.

Om LTH-kursen samläses med kurs på annan fakultet (med annan kurskod) gäller respektive fakultets regler för den samlästa kursen.

Frågor och svar

 • Kan vi använda systemet med anonyma koder för t.ex. inlämningsuppgifter?
  I beslutet ingår skriftliga tentor, och det är för dem det kommer att ske LTH-gemensam information och automatisk överföring från TimeEdit/schemat. Institutionerna kan lägga till andra examinationer, som de i så fall får administrera själva. Dock är det en begränsning i systemet att det bara går att använda till moment som finns definierade som prov i Ladok (som kommer från kursplanen/LubasPP). Tänk också på att de tillfällen som redan är definierade enbart får ändras av schemagruppen.
 • Hur hantera olika former av bonusar?
  Bonusar (t.ex. resultat på duggor som ger pluspoäng på en efterföljande tenta) kommer behöva ha visst manuellt handpåläggande, precis som idag.

  Ett sätt att lösa det på är att administratören noterar bonusar i förväg på rättningsprotokollet, före läraren får det. På så sätt kan läraren se bonusarna direkt när han/hon ska skriva ner resultatet.
 • Fungerar systemet med "plussning" (skriva om tentor när man redan har godkänt resultat för att höja betyget)?
  Studenter kan inte anmäla sig själva till tentan om han/hon redan har godkänt resultat på den. Administratörer med behörighet till anonyma tentor kan lägga in anmälan på studenten (via http://ladokportal.lu.se/ ) och då genereras en anonymkod till studenten. Detta gäller dock enbart om det inte finns slutbetyg på hela kursen. Om slutbetyg finns får man istället ta emot anmälan manuellt, och studenten kan inte skriva tentan anonymt.
 • Hur göra med studenter som (av olika skäl) skriver tentan på distans?
  Det är inte säkert att det går att få den tentan som anonym. Men om man bara löser hur man distribuerar anonymkoden till studenten och att det inte är rättande lärare som tar emot filen med tentan kan det gå att lösa. (Är det bara en student som har datorskrivit svaren blir det förstås ändå inte vidare anonymt).
 • Kan studenten få en anonymkod om jag lägger till henne/honom i direkt i listan i RS01 (Ladok-klienten Nouveau)?
  Nej, om man lägger till studenten i listan i RS01 kommer studenten inte att få en anonymkod, men kommer att komma med med namn och personnummer i listan. För att generera en kod till studenten får man istället lägga in anmälan i Ladokportalen för anställda.
 • Går det att få etiketter från Ladok med både anonymkod, namn och pnr för att enkelt kunna klistra på på omslaget inför tentavisningen?
  Tyvärr inte.
  Studenterna kan inte heller i efterhand hämta sin anonymkod i Studentportalen (www.student.lu.se), men för att lösa den bristen har LTH utvecklat en funktion för att se koderna på redan genomförda tentor (främst då tänkt till tentavisning). Funktionen finns på Mina kurser-sidan/funktionen.
 • Hur gör vi med Helsingborgstentor?
  Samtliga skriftliga tentor på LTH ingår i beslutet. Undantag ges för kurser som samläses med andra fakulteter om det visar sig väldigt omständligt att ha hantera koderna på dessa kurser. Högskoleingenjörsprogrammen samläser inte (annat än möjligtvis enstaka fall) med andra fakulteter, så därför är sådant undantag inte tillämpligt. Däremot måste kanske rutinerna för Helsingborgstentorna ses över. Vad som framgick på MIA-mötet 2014-11-14 skiljer sig det åt mellan olika institutioner hur Helsingborgstentorna hanteras i form av vem som bokar tentavakter, vem som ger tentor till vakterna m.m. Ni som har tentor i Helsingborg uppmanas att tänka extra på hur processen ska se ut där.
  Tekniskt basår har särskilda regler, och på den utbildningen är det enbart ordinarie tentor som skrivs anonymt, ej omtentor.
 • Hur kommer det att fungera på kurser som ges av icke-LTH-institutioner?
  Primärt är tanken att anonymkoder ska användas även på kurser som ges av institutioner utanför LTH. Om man samläser kurserna med andra studenter kan det bli problem. Ett sätt är att använda anonymkoder även för dessa studenter, men de kurserna ingår inte i den automatiska överföringen, utan i så fall får institutionen själv lägga upp tentamenstillfället i Ladokportalen. Om det inte går att lösa praktiskt så finns en möjlighet till undantag från att använda anonymkoder i dessa fall.
 • Hur ser anonymiseringskoden ut?
  Koden gäller enbart för det aktuella tillfället. Det är alltså inte en kod som studenten alltid använder på samtliga sina tentor. Koden ser ut på formatet XXX-NNNN. XXX står för de tre sista tecknen i kurskoden (bra för att kunna skilja ut studenter om två eller flera kurser har tentamen tillsammans) och NNNN står för ett löpnummer som särskiljer den aktuella studenten. T.ex. kan koden se ut så här: A05-0034 (för kursen FMAA05).
  Koden skapas i det ögonblick som studenten anmäler sig själv till tentan (eller då administratören lägger in anmälan åt henne/honom). Detta är förklaringen till att de studenter som inte anmält sig inte kommer att få någon anonymkod.
  Edit: I och med nya Ladok (Ladok3) ändras koden till att ha formen XXX-NNNN-SSS, där SSS är slumpmässiga bokstäver, så koden blir t.ex. A05-0034-FKW
 • Hur fungerar det för studenter med särskilda behov?
  Studenter med särskilda behov som t.ex. har extra och/eller skriver i separat lokal fungerar som de andra studenterna. Däremot måste administratören se till att det även kopieras upp en anmälningslista (med mappning pnr-anonymkod) och läggs i ett förslutet kuvert som lämnas tillsammans med tentamensmanus till den/de som samordnar dessa tentor.
 • Vi har använt ett annat system för tentamensanmälan sedan tidigare
  Vissa institutioner har använt olika system för tentamensanmälan sedan tidigare (t.ex. egenutvecklade system, Live@Lund eller studentportalen/Ladokportalen för anställda där de själva har matat in tillfällena). Utan att gå in på några detaljer/undantag så innebär LTH-beslutet, att kräva tentamensanmälan för samtliga tentor och studenter, att sådana system inte längre ska eller behöver användas. Istället kommer studenterna att kunna använda samma system (Studentportalen www.student.lu.se) för anmälan till alla tentor.
 • Kan jäv föreligga om man rättar tentan anonymt? [2016-04-20]
  Ja, enligt LU:s jurister kan jäv anses föreligga även om man som rättande lärare inte har sett mer än anonymkoden när man rättade tentan. Myndighetsbeslutet är inte anonymt, och då kan jäv föreligga. Det kan vara så att man som lärare inte känner till att någon som man kan anses jävig med har skrivit tentan, men i så fall är juristens rekommendation att någon annan (icke-jävig) får rätta om tentan om man kommit på detta efter den första rättningen, men före examinator skriver under beslutet om definitiv inläggning.
 • Det finns studenter med namn + pnr i min lista i RS01! Vad har hänt? [2016-04-20]
  I bland kan det förekomma studenter i listan i RS01 som står med enbart namn+pnr när alla övriga studenter har anonymkod. Detta kan beror på olika saker, men de vanligaste fallen är:
  • Du har själv kompletterat med inläggning av enskilda studeter/pnr eller alla registrerade på kursen (som inte redan anmält sig själva). Alla tillägg av studenter som sker inne i RS01 blir oanonyma. Om de ska få anonymkod måste du lägga till dem i Ladokportalen för anställda (och efter det uppdatera listan eller skapa en ny).
  • Följande scenario har inträffat: Studenten hade anmält sig själv (före deadline). Efter det gjorde du en lista i RS01. Efter det har studenten avanmält sig själv i portalen (de kan avanmäla sig efter deadline, men inte anmäla sig på nytt). Om du då öppnar listan i RS01 på nytt (eller skriver ut den) finns studenten ändå kvar på listan, men nu utan anonymkod (står med namn+pnr). Detta beror på att en koppling från studenten (via personnummer) till själva listan upprättades när du skapade listan, och den försvinner inte även om studenten avanmäler sig. Däremot försvinner anonymkoden från Ladok om studenten avanmäler sig själv, och detta leder till att han/hon inte blir anonym i RS-listan längre. I och med att studenten avanmält sig är det hur som helst inte troligt att han/hon kommer att skriva tentan (såvida inte avanmälan skedde av misstag).
 • En student har avanmält sig av misstag [2016-04-20]
  Tyvärr är det ganska lätt för en student att avanmäla sig i studentportalen. Framför allt på mobiltelefoner verkar detta vara ett problem. Om då deadline för anmälan är passerad kan studenten inte anmäla sig på nytt, och om det är gjort före dess är det inte säkert att studenten märker att så skett.
  Ny Ladokprogramvara har tagits fram, som gör att studenten får ett varningsmeddelande som frågar om anmälan verkligen ska tas bort. Denna funktionalitet installerades i studentportalen 8/6-2016.
 • Logg över avanmälan [2016-11-15]
  Studenter som avanmält sig (eller blivit avanmäld av administratör) fr.o.m. 9/11-2016 sparas i en loggfil. För att se om en student avanmält sig tittar man i Ladok Nouveau funktionen UT10. Längst ner under rubriken "Övriga anteckningar" ser man en anteckning om studenten har gjort en avanmälan. Där ser man också den tidigare anonymkoden, och när studenten avanmälde sig. Notera att det alltid står "Studenten gjorde [...]" även om det var en administratör som gjorde avanmälan i Ladokportalen för anställda.

Inloggningar

Ladokmanual

Manual för hur man hanterar anonymkoderna och tentamensanmälan i Ladokportalen för anställda och i Ladok Nouveau.

Manual (uppdaterad 5/2-2016)

Tentamensomslag

Förlaga till tentamensomslag som är anpassat till anonyma tentor

Tentamensomslag

Tack till Biofysikalisk kemi och inst. f. Kemiteknik

Tentamenstyper som ingår

De tentamenstyper (enligt schemat/ TimeEdit) som kommer att exporteras från TimeEdit till Ladok, och som alltså ingår i beslutet om anonyma tentor och anmälan:

 • Tentamen
 • Omtenta
 • OmtentaFör

T.ex. hemtentor och duggor ingår inte.