lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Trakasserier

Att förebygga och motverka sexuella trakasserier, annan
kränkande särbehandling eller diskriminering

Lunds tekniska högskola verkar för att inte någon arbetstagare eller student utsätts för sexuella eller könsrelaterade traksasserier eller för trakasserier på grund av anmälan om könsdiskriminering. Alla trakasserier skall omedelbart åtgärdas.
Lunds universitet har ett åtgärdsprogram vänder sig till alla anställda och studenter vid Lunds universitet och ingår i Lunds universitets jämställdhetspolicy, som innebär att all verksamhet ska bygga på demokratiska värderingar, öppenhet och jämställdhet.
Enligt lagen om likabehandling av studenter i högskolan skall universitetet också förebygga och förhindra etniska trakasserier, trakasserier på grund av sexuell läggning och trakasserier på grund av funktionshinder. Universitetet har fastställt en handlingsplan till följd av lagen om likabehandling av studenter.

En student som anser sig ha blivit utsatt för trakasserier bör i första hand vända sig till prefekten vid institutionen. Prefekten ska bedöma om det inträffade är av sådan art att det kan hanteras på instititutionen eller föras vidare. Prefekten bör vidare överväga om det finns anledning att engagera Företagshälsovården eller Studenthälsan. Prefekten skall också bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas vid institutionen för att förhindra fortsatta trakasserier.
Student eller anställd vid universitetet kan också välja att vända sig direkt till chefen för rektorsämbetets kansli, som har att bedöma var ärendet ska handläggas och vilka åtgärder som ska vidtas.
Vid LTH finns även möjlighet att kontakta kontakpersoner och studiekuratorer - se under fliken kontaktpersoner 

Relaterad läsning

Högskoleverkets rapport 2005:41
Högskoleverkets Rapport 2005:41 Dold könsdiskriminering 
    på den akademiska arenan -
    osynligt, synligt, subtilt

Fredrik Bondestam och Gunilla Carstensen
Högskoleverkets Rapport 2005:41 Från sexuella trakasserier till
    könskränkande processer

Rapport från en undersökning av sexuella trakasserier från Karlstads universitet
Genus i Akademin Genus i Akademin

Linköpings universitet
Studenter genusgranskar sin utbildning Studenter genusgranskar sin
    utbildning på I och Ii