lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Lästips

Inger Wernersson
Genusperspektiv på pedagogiken
Högskoleverkets rapport 2006:2R
Forskarutbildning och forskarlarriär
 - betydelsen av kön och socialt ursprung

Högskoleverkets rapport 2005:53 R
Akademins olika världar
Högskoleverkets rapport 2005:41
Dold könsdiskriminering på den akademiska arenan
osynligt, synligt, subtilt

Utvärderingsenheten rapport 2005:234
Teknologer och Civilingejörer
Utvärderingsenheten rapport 2005:236
Studiemiljöer vid Lunds universitet - en undersökning ur ett studiesocialt perspektiv
Fredrik Bondestam och Gunilla Cartsensen
Från sexuella trakasserier till könskränkande processer
En utvärdering av Teknisk fysik och Teknisk matematik på LTH
F i Fokus
Rapport från en undersökning av sexuella trakasserier från Karlstads universitet
Genus i Akademin
Linköpings universitet
Studenter genusgranskar sin utbildning på I och Ii

Könsmedveten pedagogik - en jämlik undervisning 
Konkreta tips och övningar för lärare
Gunilla Carstensen
Häftet finns för utlåning - kontakta Bodil Ryderheim, LTH kansli

Att vara man väger tyngre - en studie om karaktärstrukturer vid Luleå universitet
Eva Källman och Ylva Fältholm
Att vara man innebär en klar fördel om man vill göra karriär vid Luleå tekniska universitet (LTU). Det framhålls i en forskningsrapport där forskarna Eva Källhammer och Ylva Fältholm kartlagt hur kvinnor och män upplever möjligheterna att göra karriär på universitetet. Rapporten Att vara man väger tyngre visar att det finns starka strukturer inom LTU som ger män fördel när det gäller att klättra på karriärstegen. Några exempel där man hittat strukturella hinder som slår speciellt mot kvinnor är: rekryteringsprocessen till vetenskapliga befattningar, förfarandet vid ansökning om externa forskningsmedel, där kvinnor exkluderas från de manliga nätverk där ansökningarna skrivs, samt universitetskulturen som bl.a. präglas av hög acceptans för övertidsarbete och där normen för doktorander är en 25-årig man som kan jobba dygnet runt.

 

Boktips

Könsmedveten pedagogik för universitets och högskolelärare
Fredrik Bondestam
Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld
Gunilla Carstensson
En sexists bekännelse
Lars Einar Engström
Det finns en särskild plats i helevetet för kvinnor som inte hjäper varandra
Liza Marklund och Lotta Snickare
Förbjuden frukt på kunskapens träd
Kvinnliga akademiker under 100 år
B-M Fridh-Haneson, Ingegerd Haglund
"Men då ska man inte börja med herrar i min ålder........."
Lena Sohl
Från policy till praktik  Om implementering av
jämställdhets och det lokala jämställdhetsarbetets villkor
Fredrik Bondestam
Om genus
R.W.Connel
Hur flickor och pojkar gör kön
Davies Bronwyn

Dessa böcker finns till utlåning - kontakta Bodil Ryderheim, LTH kansli