lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Anställningsvillkor

Doktoranders antagning och anställning med mera regleras i Högskoleförordningen (1993:100) kapitel 5. Doktorander som är anställda omfattas också av det statliga kollektivavtalet Villkorsavtal.

Forskarutbildningen är maximalt fyra år vid heltidsstudier. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen, men det är vanligt att doktorander också arbetar med administration, undervisning eller annan forskning vid institutionen, så kallad institutionstjänstgöring (dock maximalt 20 procent av arbetstiden). Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid, vilket innebär att många doktorander är anställda fem år sammantaget.

Anställningstiden förlängs dock ytterligare om det finns särskilda skäl som t ex:

  • frånvaro på grund av sjukdom
  • föräldraledighet
  • förtroendeuppdrag inom fackliga- eller studerandeorganisationer
  • tjänstgöring inom totalförsvaret 


Första anställningen som doktorand är alltid maximalt ett år, sedan förnyas anställningen med maximalt två år i taget. Doktorandanställningen kan aldrig gälla längre än ett år efter avlagd doktorsexamen.

Doktorander anställs alltid på heltid, men tjänstledighet på deltid kan vara tillåtet om doktoranden begär det. Vid tjänstledighet på 50 procent eller mer ska doktoranden inte ha institutionstjänstgöring.