lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Rehabilitering

LTHs arbetsmiljöarbete ska bedrivas aktivt så att sjukdom och skador i möjligaste mån förebyggs.

I de fall en medarbetare drabbas av sjukdom eller skada som påverkar arbetsförmågan är arbetsgivaren, enligt arbetsmiljölagstiftningen, skyldig att genomföra anpassnings- och rehabiliteringsinsatser. Detta i syfte att medarbetaren ska kunna vara kvar i sitt arbete alternativt att kunna komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning.

Olika roller i rehabiliteringsprocessen:

Medarbetaren har ett ansvar att aktivt delta i planering och genomförande av den egna rehabiliteringen.

Prefekt/motsvarande har en viktig uppgift i att upptäcka tidiga tecken på ohälsa och då snarast planera, genomföra och dokumentera aktiva anpassnings- och rehabiliteringsinsatser.  Till sin hjälp i detta arbete har prefekt/motsvarande sin personalsamordnare vid personalavdelningen på LTHs kansli och/eller sektion Personal. Företagshälsovården är en betydelsefull resurs som kopplas in vid arbetsrelaterad sjukdom samt vid behov i övriga fall.

Försäkringskassan samordnar rehabiliteringsåtgärderna, utarbetar tillsammans med medarbetaren och arbetsgivaren en rehabiliteringsplan samt sammankallar till avstämningsmöte med övriga aktörer. Medarbetarens arbetsförmåga och rätt till sjukpenning bedöms olika beroende på hur länge sjukperioden varar. Detta kallas rehabiliteringskedjan.

Läs mer om rehabiliteringskedjan på försäkringskassans hemsida:

Hjälp och stöd

De fackliga organisationerna kan om medarbetaren så önskar fungera som ett stöd för medarbetaren i rehabiliteringsprocessen.

Att tidigt uppmärksamma signaler på ohälsa och att snarast sätta in aktiva rehabiliteringsinsatser, samt att prefekt och kollegor har regelbunden kontakt med den sjukskrivne är nyckeln till en framgångsrik rehabiliteringsprocess.

Kontakta gärna din personalsamordnare vid LTHs kansli för råd och stöd i rehabiliteringsarbetet.

Rutiner

Ytterligare information gällande rutinerna vid rehabilitering vid Lunds universitet hittar du på LU:s medarbetarwebb:

 

 

Kontaktperson

Kristina Fors
kristina.fors@kansli.lth.se
Ankn: 046-222 71 01