lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för arbetsmiljöplan - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Enligt arbetsmiljölagen (AML 3 kap 2a §) och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har arbetsgivare en skyldighet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.
Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas i dessa föreskrifter att arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten skall ske på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. I korthet innebär detta

 • att arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten
 • att arbetsmiljöfrågorna beaktas i all planering och i alla verksamhet
 • att det i samband med den årliga verksamhetsplaneringen ska varje arbetsgivarnivå upprätta en arbetsmiljöplan
 • att arbetstagare och skyddsombud bereds möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet
 • att det finns rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till
 • att arbetsgivaren regelbundet undersöker arbetsförhållandena och bedömer riskerna
 • att det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen revideras och vid behov förbättras

Arbetsmiljöplanen ska innehålla

 • en beskrivning av arbetsmiljön på arbetsplatsen
 • ett mål för arbetsmiljöarbetet som inkluderar både den fysiska och den psykosociala miljön
 • en handlingsplan när, var, hur och av vem åtgärderna ska utföras
 • rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska organiseras och bedrivas