lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsklimatet hänger ofta ihop med organisatoriska och sociala faktorer och arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete inom det psykosociala området. De både förtydligar och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar bland annat ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om sådant som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

AFS 2015:4

 

Det finns vissa problem som särskilt bör uppmärksammas:

  • Sjukfrånvaro 
  • Rehabilitering
  • Alkohol och drogmissbruk
  • Kränkande särbehandling
  • Diskriminering och trakasserier
  • Kris- och katastrofhantering
  • Konflikter
  • Stress