lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda anställda och studenter på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens eller studiegruppens gemenskap. Företeelser som dessa kan i vardagen kallas vuxenmobbing och social utstötning eller trakasserier och innefattar också sexuella/könsrelaterade trakasserier samt trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning och sexuell läggning.

Exempel på kränkande särbehandling är:

  • förtal
  • osynliggörande såsom att systematiskt ignorera en medarbetare eller student
  • undanhållande av information och därmed att försvåra arbetets utförande
  • förolämpningar eller negativt bemötande
  • omotiverat fråntagande av arbetsuppgifter och arbetsrum
  • att kritisera och/eller förlöjliga någon inför andra
  • utfrysning
  • förföljelser i olika former
  • hot

Nolltolerans

Vid Lunds universitet accepteras inte kränkande handlingar och beteende oavsett om det gäller mellan arbetskamrater, studenter eller mellan lärare och student eller kränkningar mellan chef och arbetstagare

Andra viktiga begrepp

Direkt diskriminering är när en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlats i jämförbar situation. Detta om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Indirekt diskriminering sker då en enskild person missgynnas genom att kriterier, förfaringssätt eller tillämpning av bestämmelser framstår som neutrala men som egentligen missgynnar personer ur någon av diskrimineringsgrunderna

Instruktioner att diskriminera avser order eller instruktioner att diskriminera en person genom trakasserier, direkt eller indirekt diskriminering

Du som är utsatt har rätt att söka råd, stöd och information i frågor som rör kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering utan att behöva göra en formell anmälan. Det är viktigt att Du som är utsatt är tydlig och talar om för den som kränker eller trakasserar dig att du inte accepterar det beteende du är utsatt för. Var noggrann att dokumentera det inträffade; tid plats, eventuella vittnen mm. Detta för att underlätta en eventuell framtida utredning

Du som upplever dig utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier skall i första hand ta kontakt med prefekt/motsvarande vid din institution. Om du av någon anledning inte vill vända dig till din prefekt/motsvarande så finns det andra möjligheter. Som anställd (inkl doktorand) kan du kontakta företagshälsovården eller LTHs personalavd. Här kan du få information, råd och stöd. Som student (ej doktorand) kan du kontakta LTHs studentkuratorer samt Studenthälsan. När det gäller studenter som utsätts för trakasserier finns en speciell handläggningsordning.

Prefektens ansvar

När en prefekt får kännedom om att en anställd eller student utsatts för kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering ansvar denne för att agera så att trakasserierna omedelbart upphör.

Bodil Ryderheim är arbetsmiljösamordnare inom LTH och kontaktperson för frågor gällande kränkande särbehandling

Bodil är också kontaktperson och administrativt ansvarig för frågor gällande likabehandling av studenter

Bodil Ryderheim
Tel: 046-222 89 23
mobil arbete: 0705-22 31 43
Bodil Ryderheim

Jeffrey Armstrong är kontaktperson och administrativt ansvarig för frågor gällande jämställdhet och mångfald

Jeffrey Armstrong
Personal- och jämställdhetsstrateg
Tel: 046-222 71 03
Mobil arbete: 070-222 10 79
Jeffrey Armstrong