lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Statens räddningsverks allmänna råd, 2 kap. 2 § lagen (2004:3) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättsinnehavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand

Systematsikt brandskyddsarbete innebär att planering, utbildning, kontroll och dokumentation följs upp på ett organiserat sätt inom verksamheten.

Detta innebär följande på institutionsnivå:

  • att det ska utses en brandskyddsansvarig och att namnet på personen ska anmälas till Byggnadsenheten
  • att utsedda personer i brandskyddsarbetet (brandskyddsansvariga, föreståndare för brandfarlig vara, skyddsombud) deltar i utbildning anordnad av LU
  • att det genomförs årlig egenkontroll (brandskyddsrond) av brandskyddet på institutionen. Egenkontrollen ska dokumenteras
  • delta i inspektioner/tillsyner rörande brandskyddet
  • tillse att all personal genomgår brandskyddsutildning och detta dokumenteras
  • att det, enligt beslut från Rektor genomförs brandskyddsutbildningar och att detta dokumenteras
  • tillse att det finns rätt sort och rätt antal brandsläckare och att dessa kontrolleras årligen
  • ansvara för att anmälningar om tillbud/olyckor i samband med brand eller brandfarlig vara görs enligt LUs rutiner samt vid allvarliga händelser informera Arbetsmiljöverket utan dröjesmål. Om tillbudet/olyckan kan ha medfört negativ påverkan på den yttre miljön skall information snarast också lämnas till Milöförvaltningen