lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Att förutse konsekvenser

För att kunna bedriva ett effektivt arbetsmiljöarbete, är det viktigt att veta vilka riskerna är i verksamheten.

Arbetsmiljölagen

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven i denna lag och i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Arbetsgivaren ska också utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka risker i verksamheten och vidta åtgärder som föranleds av detta.

Handlingsplan 

Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras - en handlingsplan ska göras upp. Med en handlingsplan menas en lista över de insatser som behövs för att förbättra arbetsmiljön och vid vilken tidpunkt insatserna ska ha genomförts och vem som ser till att det blir gjort. Vidare ska arbetsgivaren, när ändringar i verksamheten planeras vid exempelvis omorganisering, ombyggnad, personalminskning eller nedlläggning av verksamhet bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Enligt Lunds universitets föreskrift om konsekvensbeskrivining vid färändringar i verksamhet (Dnr I F1 4684/2005) ska konsekvensbeskrivingen göras enligt mall och på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om, dvs på central-, områdesnivå eller institutions- och enhetsnivå.

Konsekvensbeskriviningen skall ingå som en del i beredningsarbetet och beslutsunderlaget. Det åligger därför den som förbereder ärendet att tillse att en konsekvensbeskriving görs.

Metoder för att identifiera riskkällor

  • skyddsronder
  • riktade skyddsronder
  • personalmöten
  • enskilda samtal (ex medarbetarsamtal mellan chef och anställd)
  • yrkeshygieniska och andra mätningar av arbetsförhållanden
  • medicinska kontroller
  • intervjuer eller skriftliga enkäter
  • sammanstälningar av ohälsa, olycksfall och tillbud
  • genomförda arbetsanpassnings. och rehabiliteringsåtgärder