NOTISER

16 BRA OCH 5 SVAGA
Den stora granskning som UKÄ, Universitetskanslerämbetet gjorde av Sveriges alla teknik- och civilingenjörsprogram föll i huvudsak väl ut för LTH. Av 21 utbildningar bedöms 13 hålla hög kvalitet och 3 mycket hög. De som särskilt utmärkte sig var de relativt nya ekosystemteknik, nanoteknik och industriell ekonomi. Brister uppvisar dock de klassiska civilingenjörsutbildningarna i elektroteknik, datateknik och teknisk fysik. Brister såg utredarna också i två masterprogram, livsmedelsteknik och nutrition och bioteknik.
Utifrån tidigare granskningar hade rektor Anders Axelsson förväntat sig en liknande fördelning. Granskningen fokuserar sig mycket på examensarbetena och här ska nu ett kvalitetsarbete inledas. De påpekade bristerna i tre program ska analyseras och åtgärder beslutas.

LTH VANN TEKNIK-SM
Grattis, Björn Linse, Sebastian Svensson och Jonatan Adolfsson i laget Hilberts Paradox som den 18 november vann teknik-SM. Det var femte segern för LTH. Runt 500 studenter deltog i år. Teknik-SM startades av Saab Technologies år 2000, togs över av Sveriges Ingenjörer 2008 och samarbetar nu även med Ingenjörer utan gränser. Det visade sig genom att en av uppgifterna var en vattentanksfråga för Tanzania, som laget nu får chansen att jobba vidare med då de vunnit en resa till just Tanzania.

STÄDARES ARBETSMILJÖ
Blir städare sjuka av spraymedel? Den frågan ska lektor Anders Gudmundsson på Avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi vid LTH undersöka. Han har fått 3,8 miljoner kronor av AFA försäkring för att undersöka vad torra och våta städmetoder utsätter städare för. Man vet att astma och luftvägsbesvär blivit allt vanligare – liksom sprayerna.
Vilka krav ställs på möbler och utrustning i hemmen när allt fler vårdas där och hemmen därmed blir arbetsmiljö för sjukvårdspersonal? Även den frågan vill AFA försökring se undersökt och har beviljat tre miljoner kronor till professor Gerd Johansson vid Designinstitutionen på LTH.

Läs mer på www.afaforskning.se/press

TEKNISKT BASÅR TILLBAKA
Till hösten 2014 kommer ett uppgraderat Tekniskt basår att ges vid Ingenjörshögskolan i Helsingborg. LTH tvingades säga nej till intag 2013 av ekonomiska skäl men kan nu åter erbjuda kursen. Basåret har anpassats till det nya gymnasiet och kommer att ge behörighet motsvarande Ma3c, Ma4, Fy1, Fy2 och Ke1.

UPPKÖPTA AV APPLE
I våras köptes ännu ett LTH-avknoppat företag upp av Apple under stort hemlighetsmakeri. Algotrim grundades i Malmö 2005 av Anders Berglund, Anders Holtsberg och Martin Lindberg. Alla tre har en bakgrund hos Lundabolaget Decuma som utvecklade programvara för att tolka handskrift i mobiler och som köptes upp av Nasdaqnoterade Zi Corporation. Företaget utvecklar komprimeringsalgoritmer för mobiltelefoner.

HANDELSFORSKNING
Ett nytt tvärvetenskapligt centrum för handelsforskning startas vid Lunds universitet. Handels utvecklingsråd stöder det nya centret med 25 miljoner. Centrum för handelsforskning ska bli ett excellenscenter och en forskningsplattform av internationell toppklass. Det ska utveckla och förbättra kunskapsöverföring mellan akademi och handelns företag och anställda. Annika Olsson, professor i förpackningslogistik representerar LTH i ledningsgruppen.

FRI NÄTUNDERVISNING
MOOC diskuteras nu livligt inom universitetsvärlden. MOOC står för för ”Massive Open Online Courses” (massiva öppna onlinekurser), som flera prestigeuniversitet i USA nu bjuder på gratis via Internet. Per Ödling, professor vid LTH, föreslog i en debattartikel i Dagens Nyheter, tillsammans med kollegan Fredrik Lagergren från KTH och Emil Källström från Centerpartiet, ett ”University of Sweden” där kurser från svenska universitet förpackas och förmedlas till studenter i hela världen.

DET JÄSER FÖR TAURUS
I oktober kom nyheten att bioteknikföretaget Taurus Energy har tagit världspatent på sin nya jäststam för andra generationens etanol. Kursen rusade på börsen. Jästen kan omvandla allt tillgängligt socker i skogsavfall till etanol som kan processas av industrin utan praktiska problem. Detta är ett resultat av en längre tids samarbete mellan Taurus Energy, Chalmers och LTH. Man forskar i nära kontakt med stora internationella etanolproducenter som nu bygger nya anläggningar, bland annat i USA.

RENARE DRICKSVATTEN
Hur upptäcker man bäst föroreningar i dricksvatten? För att svara på det har professor Peter Rådström och forskarassistent Catherine Paul vid teknisk mikrobiologi vid LTH fått stöd av Vetenskapsrådet. De ska tillsammans med Sydvatten studera hela bakteriebilden i den biofilm som renar vårt vatten nere i sandfilter.

UPPKÖPT APP-BOLAG
App-bolaget Golden Gekko har köpts av det amerikanska företaget DMI. Golden Gekko grundades år 2005 i Lund, men är idag baserat i London. Flera av bolagets ledande personer, som Magnus Jern och Daniel Karlström, är utbildade vid LTH och har Wermlands nation som gemensam utgångspunkt. I Lund arbetade de för bl a Sony Ericsson och Framfab i Lund. Golden Gekko har sedan starten utvecklat närmare 2.000 appar och hemsidor.

OBEBYGGDA TOMTER
Minst 20.000 attraktiva tomter står obebyggda även i orter med stor bostadsbrist. Lantmäteristudenterna Mattias Borgström och Jesper Schreiter vid LTH skrev i våras en examensuppsats om varför obebyggda tomter inte bebyggs i kommuner med bostadsbrist. De kom fram till att det finns flera sätt att underlätta både försäljning av tomter och byggande av fastigheter.
– Framför allt såg vi att stadsplaner och kommuners detaljplaner är väldigt föråldrade. Vi hittade stadsplaner från början av 1900-talet som gäller än i dag. Dessa måste uppdateras, sa Mattias Borgström till tidningen GT.

SKÅNSK BIOGASSATSNING
Regeringen satsar 240 miljoner på biogas från gödsel, vilket Region Skåne arbetat för länge. Satsningen sträcker sig över tio år och riktas främst till södra Sverige, framförallt Skåne. Producenter av biogas från gödsel kommer nu att få ersättning för klimat- och miljönyttan. Det kommer särskilt gynna gödselproducerad biogas från lantbruket.
Under våren 2013 har LTH åt Region Skåne och Färdplanen studerat klimatnyttor, miljönyttor och samhällsekonomiska värden vid produktion av biogas från gödsel. Resultaten visar entydigt att biogas från gödsel är positivt för klimat, miljö och samhället i stort. Utsläppen av växthusgaser minskar liksom av hälsovådliga partiklar och näringsläckage från jordbruksmarken. Vinsterna för miljö, klimat och samhälle ligger i minskade kostnader för sjukvård och minskade klimatförändringar och övergödning.
Läs mer: www.biogassyd.se/187/informationsmaterial/rapporter.html

JUSTE FOTBOLLSLAG
Teknologkåren IF spelar fotboll i div 7. Spelmässigt har det gått ganska bra. Laget nådde kvalet till div 6. Dessutom fick det ett av Skånes Fotbollsförbunds fem Fair play-priser på 10.000 kronor. Detta för att laget dragit på sig minst gula och röda kort under säsongen.

MAGNETISK VÄRME
Magcomp, ett företag i Eslöv, har fått Industrifonden som ny delägare. Syftet är att med 25 nya miljoner utveckla induktionsteknik som utvecklats vid LTH av bl a professor Mats Alaküla.

IDEON, FRISK 30-ÅRING
Forskarbyn Ideon fyllde i oktober 30 år med besök av bland andra kronprinsessan Victoria, som följt Ideons utveckling förr. Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi vid LTH har tillsammans med doktorand Kajsa Ahlgren gjort en analys. De 175 företag som fanns på Ideon för tio år sedan har nu vuxit till 313. Men samtidigt har det genomsnittliga antalet anställda minskat från 13 till 8, dock utan att omsättningen minskat. Man handlar upp fler tjänster. Inte mindre än 236 företag har flyttat ut ur Ideon och etablerat sig på andra platser under de senaste tio åren, betydligt fler än tioårsperioden dessförinnan. Dessa utflyttare har nu 3.700 anställda. Men riktigt stora och globala har bara två företag blivit hittills: Axis och Qliktech. De som Lars Bengtsson kallar tillväxtföretag har minskat från 23 till 17. Det gäller företag med 25 anställda eller 25 miljoner i omsättning eller som köpts upp eller börsnoterats.

EN KICK FÖR MATEN?
Konsortiet Foodbest, med bl a Lunds och Köpenhamns universitet i spetsen men också privata aktörer i 12 länder, lobbar för en EU-satsning på matforskning. I somras sa EU ja till att bygga upp en så kallad Knowledge Innovation Community, eller KIC, inom livsmedel. KIC:en kommer ha en årlig budget på cirka 1,5 miljarder kronor, varav EU står för en fjärdedel. Beslutet om vem som i slutändan beviljas pengarna fattas om cirka två år.

SÅNGARSTRID PÅ WEBBEN
Datasektionen vann Sångarstriden 2013 som traditionsenligt utspelade sig i AF:s stora sal i början av november. Alla teknologsektioner på LTH utom Ing (Helsingborg) deltog. Publiken uppgick till ett tusental tack vare webbsändning. Trevliga bilder publicerades av Lundagård:
www.lundagard.se/2013/11/08/datasektionen-vann-sangarstriden/

VI DRÖMMER OM GOOGLE
Svenska ingenjörers drömarbetsgivare är Google tätt följd av ABB. Det visar Ingenjörsbarometern 2013, där 11.000 ingenjörer tillfrågades. ABB kom på andra plats även när teknologstudenterna fick ange sina favoriter, och för det fick ABB pris på Stockholm Waterfront i oktober. I en annan liknande enkät, Universums karriärundersökning, visar sig konsultfirmorna vara de stora favoriterna bland ingenjörer, medan industrin inte är lika attraktiv längre.

NYA PROFESSORER
Britt Östlund vid CERTEC och institutionen för Designvetenskaper har befordrades till professor i välfärdsteknologi. Jan Pallon är befordrad professor i tillämpad kärnfysik sedan i juni och Srinavasan Iyengar i materialteknik vid institutionen för Maskinteknologi. Erik Serrano har anställts från 1 januari som professor i byggnadsmekanik vid Institutionen för byggvetenskaper. Anders Rosenkilde är ny adjungerad professor i konstruktionsteknik från 1 januari. Han är chef för teknisk utveckling på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

ALLT STÖRRE SATSNINGAR
Forskningen vid universitet och högskolor har fått 19 procent mer anslag, de ökade 5,7 miljarder kronor, från 2008 till 2012, enligt UKÄ, Universitetskanslerämbetet. Staten står bakom 70 procent av medlen, dessa ökade med 4,4 miljarder eller 21 procent. Andra forskningsfinansiärer ökade sina insatser med 15 procent. Allra mest har Chalmers och KTH tjänat på detta.

FÖRSTA SER-PRISET
Ett gäng ingenjörer vid Axis konstruerade 1996 världens första nätverkskamera. I våras uppmärksammades detta med en utmärkelse från SER, Swedish Electrical and Computer Engineers National Association. Gunnar Dahlberg, Per Kannemark, Martin Gren och Stefan Lundberg samt Carl-Axel Alm vann föreningens första pris. De är alla LTH-alumner.

DYRA CYKELOLYCKOR
27 miljoner kronor kostar cykelolyckorna i Skåne årligen i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall, enligt en rapport från Trafikteknik vid LTH. Nästan hälften av alla cykelolyckor sker på gång- och cykelbanor. 75 procent av samtliga cykelolyckor är singelolyckor som oftast beror på att cyklisten kör för fort.

PERSONLIG MEDICIN
Vid mitten av oktober samlades ett 170-tal forskare och företag vid en två dagar lång konferens om personalized medicine på Medicon Village i Lund. Konferensen, Cancer Crosslinks, fokuserar på hur individanpassade behandlingar kan förbättra behandlingen av cancer. En av arrangörerna, Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi vid LTH och programansvarig för det translationella cancercentrumet Create Health, sa: “Vi befinner oss i ett paradigmskifte. I framtiden ska vi kunna anpassa medicineringen efter människors genetiska förutsättningar.”

 

 

 

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06