Martins goda råd

– X-JOBBAREN ÄR projektledare för sitt examensarbete och måste ta på sig ansvaret för det. Han eller hon måste flagga i tid för förändringar, det brukar vara avgörande.
Å andra sidan är det inte ofta i livet man har så mycket tid på sig att arbeta med något man gillar.

Martin Höst
, professor i programvarusystem, är en av författarna tll boken ”Att genomföra examensarbete”, utgiven på Sudentlitteratur. De andra är kollegerna Björn Regnell och Per Runeson. LTH-nytt bad honom förmedla sina bästa råd tll våra läsare. Boken kom ut redan 2006 och nått en ganska tor spridning. Den finns i bokhandeln.

– Vi tre utgick från vårt ämne men försökte bredda det så att alla ska kunna ha glädje av handboken. Den har refererats även utanför ingenjörsutbildningarna, har jag sett. Det gäller att hitta en lagom nivå på en stegvis process? Jag tror att boken kan vara till hjälp för många examensarbeten.

Oftast utgår studenten från någon idé hen har. Man har pratat med forskare, lärare eller ett företag. Det gäller då att formulera ett mål av tillräckligt djup. Arbetet ska vara genomförbart och svara mot krav och intresse hos alla inblandade parter.

Vi ger en planeringsmetod för att svara på forskningsfrågor. Det kan lösas genom att göra en prototyp, en fallstudie eller en analys eller något annat.

Vi beskriver en allmän forskningsmetod och hur man gör en detaljerad plan vecka för vecka. Målbeskrivning och planering ska göras och de kan behöva justeras under processens gång.

Rapporten ska skrivas efter hand, inte på slutet, då det kan vara svårt reda ut exakt vad man gjorde. Inse att skrivandet är en del av arbetet! Utifrån det kan man få feedback från handledare och andra.

Oftast ska arbetet göras på en termin, det ger 30 akademiska poäng, och förväntas vara i huvudfokus under den terminen. Lite labbhandledning eller andra mindre uppdrag kan det kanske förenas med.

Examensarbeten är oftast individuella men arbete två och två förekommer också. Studenterna måste i de fallen beskriva vem som gjort vad. I examinationen brukar detta aldrig vara något problem.

– Examensarbetet är ett ansikte utåt som vi inte utnyttjar så mycket som vi kunde, konstaterar Martin. Att ha fasta dagar för examinationer är en bra idé. För studenten blir det då tydligare när den ska vara klar. Han eller hon kan redan tidigare år gå och lyssna på seminarierna. Alumner skulle kunna komma tillbaka till den dagen och näringsliv och samhälle kan delta.

Handboken är skriven för studenterna men den kan säkert vara givande även för handledare. Marin själv har handlett ett 30-tal x-jobbare vid det här laget.

Alla som vill ta examen måste också opponera på någon annans examensarbete, vilket kan vara en nyttig erfarenhet. Man får då prova på att diskutera och ifrågasätta.

Råd inför för examensarbete finns också på åtskilliga institutioners och programs hemsidor. Bokens allmänna metoder behöver givetvis kompletteras med djupare metoder i olika vetenskaper, påpekar Martin.

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

Något om boken

”Att genomföra examensarbete”

I boken behandlas hur man formulerar mål med sitt projekt. Hur man hittar ett företag att samarbeta med och en handledare på en institution, hur man väljer metodik, planerar genom att formulera delmål och följer upp dessa med en tidsplan. Råd ges om hur man söker litteratur och hur man genomför sin undersökning, hur man skriver en rapport och hur man presenterar sina resultat muntligt. Man får också råd för sin roll som opponent.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06