Rektors ledare

EXAMENSARBETET HAR ALLTID legat mig varmt om hjärtat. Exjobbet kan ofta kopplas till forskningen på institutionen och demonstrerar därmed en tydlig forskningsanknytning. Om examensarbetet görs utanför LTH skapar det en automatisk länk till våra avnämare eller samarbetspartners. Samtidigt kan det skapa en ingång till ett kommande arbete för examensarbetaren. Examensarbetet blir därför ett mycket konkret bevis på vad vi kan åstadkomma genom vår utbildning.

Det finns många dimensioner och kompetenser som examensarbetet kan demonstrera: att arbeta självständigt, problemlösningsförmåga, kreativitet och förmåga att presentera muntligt och skriftligt. Förutom allt detta visar man kunskap och förståelse genom att arbetet sätts in i ett större sammanhang och genom att de teoretiska kunskaperna ligger till grund för metodval och resultatanalys.

Det är nog med en viss stolthet som examensarbetaren presenterar sitt verk och numera ingår arbetet ofta som en del i en CV-portfölj. Här får en potentiell framtida arbetsgivare ett konkret bevis på allehanda förmågor – inte minst förmågan att arbeta självständigt och att kunna rapportera det man gjort.

Jag brukar citera Mats Lindoff, som var chef för teknologiutvecklingen vid Sony Ericsson då utvecklingen inom mobilkommunikationen startade. När GSM-teknologin utvecklades gjordes detta med 22 examensarbeten och 2 lic-arbeten på LTH. Jag är inte säker på de exakta siffrorna men Mats menade att examensarbetena var viktiga för utvecklingen.

Jag tycker det är ett gott exempel på hur vi kan bidra till såväl företagens framgång som till samhällutvecklingen. Det tyder också på att kvaliteten på examensarbetena var tillräckligt hög för att kunna bidra till detta.

Med detta sagt har jag betonat examensarbetets betydelse, men att upphöja detta till att vara det allena saliggörande som beskriver utbildningens kvalitet är att gå för långt. Under den långa resan fram till examensarbetet förvärvas viktiga kompetenser som inte alltid kan demonstreras i det avslutande examensarbetet. Vi brukar berömma oss för de omfattande färdigheter som våra ingenjörer, arkitekter och industridesigners besitter. De tränas ju under många år i olika typer av kurser med tillgång till avancerad och dyr utrustning. Speciellt viktig är träningen i problemlösningsförmåga.

Att vi lyckas bra märker vi inte minst när våra studenter arbetar tillsammans med internationella studenter. Ibland kan det vara svårt att få hem våra studenter från utbytesår när de gjort ett Masterarbete. Man vill behålla dem som doktorander.

I processen som föregår examensarbetet finns en progression som skapar ett förhållningssätt till teknologiutveckling. Likaså tränas projektarbete i olika grupp-konstellationer. Det känns därför lite tunt att glömma bort processen för att enbart se på resultatet genom examensarbetet.

Exjobbet är visserligen kronan på verket. Men processen garanterar att klädseln inte bara utgörs av en krona utan också av en gedigen klädedräkt som skapats under flera år.

ANDERS AXELSSON – REKTOR LTH

LTH-nytt nummer 2, 2013

ADRESS
Informationsavdelningen
Lunds Tekniska Högskola
Box 118
221 00 Lund

REDAKTION
Mats Nygren
(kontaktas även för prenumeration)
Mats.Nygren@kansli.lth.se
Kristina Lindgärde
Kristina.Lindgarde@kansli.lth.se

ANNONSER
MP Media
Tel: 040-42 29 10
mpmedia@swipnet.se

OMSLAG på papperstidningen
Anna Harrysson, med examensarbete
Foto: Mats Nygren

ANSVARIG UTGIVARE
Fredrik Palmqvist, kanslichef på LTH

LAYOUT OCH FORM
Robin Poulsen, Media-Tryck
046-222 49 86

TRYCKERI
Elanders
www.elanders.se
UPPLAGA (papperstidningen)
18.100

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06