Bättre samordning

ETT ANTAL LÄRARE, handledare och administratörer vid LTH håller just nu på att se över om exjobbens (examensarbetenas) kvalitet kan gagnas av samordningsvinster i form av gemensamma metoder och material samt tydligare utbildningsmål.

– Det görs otroligt många bra exjobb, men spännvidden är stor. Och då talar jag inte om kvaliteten, utan om processen bakom och var fokuset ligger, säger Christina Åkerman (bilden), kvalitetssamordnare på LTH och projektledare.

Den rika floran är inte märklig med tanke på att LTH är en stor organisation som rymmer såväl tekniskt som konstnärligt inriktade utbildningar. Om en rapport mestadels består av matematiska formler, kan en annan främst utgöras av labbresultat medan en tredje har en egenutvecklad mjukvara som en del av resultatet.

– Samtidigt vill vi landa i ett gemensamt sätt att arbeta och få en större samsyn kring vad som utmärker ett bra exjobb. Det behövs fler kriterier som en handledare och examinator ska utgå från i sin bedömning. De mål vi har idag är övergripande och kan tolkas lite olika, säger hon. Verktygsstöd, utbildningar och dokumentation är andra konkreta insatser som diskuteras.

Liksom andra kurser görs ett exjobb vid en institution. Dessa fungerar som ganska självständiga enheter som med tiden utvecklat egna rutiner och traditioner kring exjobbshandledning.

– Det finns flera goda exempel som vi vill sprida inom organisationen, säger Christina Åkerman.

Det har gjorts flera studier om exjobb genom åren. Initiativet till just det här projektet kom från LTH:s ledning. Att exjobbsrapporterna ligger till grund för de av Universitetskanslerämbetet nyligen gjorda utvärderingarna av landets civilingenjörsutbildningar (se notis sid 38) har spelat in. I detta projekt arbetar man dock med betydligt fler aspekter av exjobben än vad UKÄ har gjort.

Projektet startades i somras och ska vara klart hösten 2014. I projektet ingår följande delprojekt:

• Bedömningskriterier med Ingrid Svensson och Thomas Olsson som ansvarig.

• Examensarbetesprocessen med Gerhard Barmen och Martin Höst som ansvarig.

• Publicering av examensarbeten med Åsa Sellgren som ansvarig.

TEXT OCH FOTO: KRISTINA LINDGÄRDE

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06