K2 bereder vägen

KOLLEKTIVTRAFIKEN SKA VARA en central del av en hållbar stadsutveckling i Sverige och spela en större roll i landets transportsystem. Målet för det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, K2 – Kunskap ochKompetens för attraktiv kollektivtrafik, är att se till att detta blir verklighet.

En nationell forskningssatsning av stora mått inleddes i januari i år när K2 bildades och flyttade in i Medicon Village i Lund.

– K2 är ett center för mycket tillämpad forskning, säger Tom Rye, föreståndare på K2 och professor i trafikplanering vid LTH. Vi ska hjälpa våra anslagsgivare att lösa deras problem och tillgodose deras önskemål i vår forskning och utbildning, men även utveckla kunskap genom att kritiskt granska och undersöka det som anslagsgivare beskriver som problem.

K2 bildades utifrån behovet av ett nytt, brett grepp på kollektivtrafiken i Sverige. För att kollektivtrafiken ska spela en större roll i samhället behövs ett nationellt forskningscenter. Förslaget från Lunds universitet, Malmö Högskola och Statens trafik- och forskningsinstitut, VTI, vann gehör hos Vinnova, som stod bakom forskningsutlysningen.

– Vårt förslag bygger på idén att praktiker och forskare arbetar tillsammans, både med själva forskningen och när det gäller att utforma forskningsfrågorna. Vi har en bred och multidisciplinär kompetens och syn på frågorna, vilket efterfrågades, och vi engagerar forskare inom andra discipliner. Dessutom har LTH en lång erfarenhet av trafikfrågor.

K2 drivs av de tre forskningsorganisationerna tillsammans med Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting. Dessa sex parter står bakom finansieringen tillsammans med Vinnova, Formas och Trafikverket.

För närvarande är K2 ett litet center utan någon heltidsanställd. Sex personer har motsvarande två heltidstjänster, men nästa år utökas styrkan med tre heltidsdoktorander och en industridoktorand. 2013 och 2014 räknas som en uppstartsfas och sommaren 2014 görs en utvärdering.

– Då måste vi visa att vi lyckats bygga upp centret och att det är rustat för ett fortsatt arbete, säger Tom Rye. Nu arbetar vi med våra parter och människor i industrin för att identifiera de nyckelfrågor inom kollektivtrafikforskning och utbildning som vi ska koncentrera oss på.

Vi ska även förbereda de forskningsprojekt vi ska sätta igång när centret går in i huvudskedet. Under 2013 och 2014 är det ekonomiska anslaget fem miljoner om året. Under huvudskedet bidrar var och en av de nio finansiärerna med tre miljoner var per år. Efter fem år vidtar en ny utvärdering för beslut om ytterligare en femårsperiod. K2 handlar alltså om en långsiktig satsning.

Fem forskningsområden är centrala – kollektivtrafikens finansiering och styrning, dess bidrag till samhällsutvecklingen, samverkansprocesser för bättre kollektivtrafik, integrerade mobilitetslösningar samt resenärernas attityd och beteende.

– Sannolikt kommer vi att i ett projekt försöka etablera andra sätt att utvärdera planerade kollektivtrafiksatsningar. Nuvarande kostnadsanalyser omfattar inte alla de fördelar som kollektivtrafiksatsningar ger och vi saknar metoder för att mäta hur staden och samhället i stort påverkas. Vi ska utröna hur samhället ska se ut för att kollektivtrafiken ska spela en central roll i människors liv.

Andra forskningsprojekt i K2s regi är redan igång:

• Pågatåg Nordost om konsekvenserna av en stor kollektivtrafikinvestering i nordöstra Skåne.

• Vilka styrmedel kan öka användningen av kollektivtrafik?

• Hur kan städer planeras för att bättre uppmuntra till användning av kollektiva transportmedel?

• Hur kan parterna i kollektivtrafiken arbeta bättre tillsammans?

K2 arbetar redan med att identifiera regionernas forskningsbehov. En viktig uppgift är att inventera vilken forskning som redan gjorts och göra resultaten mer tillgängliga för regionerna.

TEXT OCH FOTO: GÖRAN NILSSON

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06