Forskarna om mobilkrisen

Sedan Sony Mobile i augusti la ett varsel och aviserade att man lämnar hårdvaruutvecklingen i Sverige har oron stigit även i forskarleden. Sony Mobile, och tidigare Sony Ericsson, har varit en mycket viktig medspelare för en lång rad forskare vid LTH.

Universitetsrektor Per Eriksson och förre arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin har med Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne talat om att skapa ett nytt forsknings- och innovationscentrum i Lund i samarbete med regionens många företag på det mobila området. Idén stöds av LTH:s rektor Anders Axelsson, som menar att ett nytt centrum kan stärka ”vår position som ett av landets ledande ICT-kluster.” (Se även hans ledare i detta nummer.)

LTH-nytts bidrag till frågan är en enkät bland forskningsledare på LTH för nationella centrumbildningar inom det så kallade ICT-området (Information, Communication, Technology). Av utrymmesskäl är svaren redigerade av tidningen. Vi har ställt följande fråga:

VAD SKULLE DU VILJA GÖRA FÖR ATT KOMPENSERA SONY MOBILES NERDRAGNING?

Viktor Öwall, PROFESSOR OCH PREFEKT FÖR INSTITUTIONEN FÖR ELEKTRO- OCH INFORMATIONSTEKNIK (EIT). Han är dessutom ansvarig för det industriella forskningscentret System Design on Silicon (SoS):

– Vi vill satsa på visionär forskning inom mikroelektronik, interdisciplinär forskning där mikroelektronik appliceras på nya områden och ett ökat stöd till samarbetet mellan akademi och industri. Inom området trådlös kommunikation finns en stark innovationsmiljö i regionen. Genom detta samarbete får våra forskningsresultat en snabbare väg till produkter, ett talande exempel är en AD-omvandlare som presenterades i en doktorsavhandling 2008 och nu är en del av produktportföljen hos en av våra samarbetspartners.

PER RUNESON, PROFESSOR I PROGRAMVARUSYSTEM OCH FÖRESTÅNDARE FÖR EASE, ETT EXCELLENSCENTRUM MED INDUSTRIN FÖR INBYGGD MJUKVARUTEKNIK

– Jag vill inom forskningen expandera satsningen på mjukvarans roll i öppen innovation. Inom samverkansuppgiften få representanter från olika företag och branscher att samverka, t ex i avancerad uppdragsutbildning och projekt, som katalyseras från LTH och Sigrun. Vidare vill jag se en satsning på kompetenscoaching för start-up-företag. Slutligen - en fortsatt satsning på kvaliteten i vår grundutbildning. Det finns också en outnyttjad potential i studenternas kreativitet som skulle kunna kombineras med mer erfarna inom startupföretag.

KARL-ERIK ÅRZÉN, KOORDINATOR FÖR LU-DELEN AV ELLIIT, PROFESSOR I REGLERTEKNIK:

– Lunds främsta styrka, som möjliggjort etableringen och framväxten av Ericsson, ST Ericsson, Sony Mobile och flera andra företag i Lund, är den breda kompetens som finns inom hela ICT-området. Detta omfattar inte bara telekom, hårdvaru- och mjukvaruutveckling utan också reglerteknik, signalbehandling och datorseende. Framtidens mobila ICTsystemlösningar behöver ämnesöverskridande systemkompetens som inte finns inom en enstaka institution. Till detta krävs en institutionsövergripande struktur som kan hantera strategiska forskningsfrågor och topprekryteringar. Detta har emellertid LU redan i form av ELLIIT, Lund och Linköpings gemensamma strategiska forskningsområde inom ICT! Här finns den internationella världsklass som behövs.

STEN MINÖR, FÖRESTÅNDARE FÖR MJUKVARUINSTITUTET SIGRUN:

– Mjukvara upptar idag större delen av utvecklingskostnaderna för många företag inom området och är därför strategiskt för regionens företag. Det är också viktigt att fokusera på att forskningen når ut till regionens företag och kommer till praktisk användning, en roll som Sigrun vid Lunds Universitet har tagit genom att koppla ihop forskare med företag i gemensamma pilotprojekt där forskningsresultat provas i ”verkligheten”.

Sigrun arbetar för att företag och myndigheter ska bli mer konkurrenskraftiga och effektiva genom att ta forskningsresultat till praktisk användning. SIGRUN är ett samarbete mellan Lunds Universitet, Blekinge Tekniska Högskola, och Malmö Högskola.

LARS-ERIK WERNERSSON, PROFESSOR I NANOELEKTRONIK:

– LTH har flera styrkeområden av kraftig relevans för ICT och det är viktigt att balansera industriellt behovsmotiverad forskning med grundforskning, vilket kan generera nya teknologier. Vår forskning kring nanoteknik och inom nano-ICT-området är internationellt stark och har utvecklat avancerade komponentteknologier. Applikationer har skapats inom högfrekvent (THz) radar och lågenergielektronik baserat på III-V CMOS implementering. Inom området Nanoelektronik önskar vi förstärka vår infrastruktur för att behålla internationell lyskraft och tillsammans med industri leta efter nya marknadssegment.

KALLE ÅSTRÖM, PROFESSOR I MATEMATIK:
– Starkast koppling till ICT har Matematikcentrum inom datorseende där vi har en internationellt sett mycket stark forskargrupp. Forskningen handlar om datorseende, bild och signalanalys med starka kopplingar till ICT-området och resultaten kommer allmänheten/industrin till nytta såväl på lång sikt, som ganska direkt. Detta sker dels genom den långa rad av företag vi själva har startat (och som i flera fall köpts upp av storföretag) eller i projekt tillsammans med världsledande företag.

– Vi satsar nu inom ELLIIT projektet på en ny professor Cristian Sminchisescu, som är expert på kognitivt seende (bildigenkänning, bildsegmentering, bildtolkning och maskininlärning). Han kompletterar den expertis som vi har inom geometri, 3D-rekonstruktion och optimering

BORIS MAGNUSSON, PROFESSOR I DATAVETENSKAP OCH ANSVARIG FÖR ETT FORSKNINGSPROJEKT OM MOBILITET OCH SJUKVÅRD I HEMMET.

– Mobilitet, snarare än mobiltelefoner, kommer att vara viktigt för den framtida utvecklingen av it-området.

Mycket av infrastrukturen (som 4G) är redan på plats men utmaningarna ligger i den programvara som behövs ovanpå nätverken för att förverkliga visionen av en mobil värld med egna prylar i samverkan med andra på nätet. Lund bör ha ett försteg i denna nästa akt av it-revolutionen. Den mobila revolutionen kommer att göra stor skillnad inom hälsa och sjukvård – för både individen och professionen med t ex sensorer som ”pratar med” vårdpersonalen.

FREDRIK TUFVESSON LEDER SSF HIGH SPEED WIRELESS CENTER, ETT GRÄNSÖVERSKRIDANDE
CENTER INOM TRÅDLÖS KOMMUNIKATION:

– Jag föreslår att vi skapar ett centrum för trådlösa prylar, och då inte bara telefoner. Vi kommer att se en framtid av uppkopplade prylar, ”internet-of-things”, som alla kommer att kunna kommunicera med varandra och med sin omvärld. Då behövs det någon som kan ta ett helhetsgrepp och förstår alla de komplexa strukturerna en sådan uppkopplad värld innebär. Detta innebär att vi behöver bemästra hela systemet, mjukvara, algoritmer, systemuppbyggnad, applikationer, digital och analog hårdvara. En annan sak jag saknar för trådlösa uppstartsföretag är ett ”skunk lab”, en form av experimentlabb där man kan realisera och testa idéer utan att ha ett eget stort labb.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06