LTH:s anseende är gott

LTH:S anseende är gott. På något annat sätt kan man knappast tolka den undersökning som TNS/SIFO har gjort om svenska lärosätens anseende hos allmänheten.

– En organisations anseende är i sig inte tillräckligt för framgång.m Man måste också ha goda erbjudanden men kombinationen av dessa saker är mycket stark, menade Göran Celander från undersökningsföretaget TNS Sifo.

Och för anseendet spelar mediebilden en stor roll. Flertalet svenskar saknar ju egen erfarenhet av t ex LTH och många saknar också bekanta med sådana erfarenheter. 72 procent av allmänheten uppger att de känner till LTH. För Chalmers och KTH är motsvarande andel 96 respektive 95 procent.

I anseende, där 100 är utomordentligt och 0 dåligt, har LU och Lund nästan exakt samma ”betyg”, 80 respektive 79. I anseendetoppen ligger Chalmers 88, Karolinska 87 och KTH 87. Regionala högskolor hamnar genomgående i botten med siffror strax under 40.

Medan Lunds universitet i högre grad associeras med forskning, förknippas LTH liksom de flesta andra tekniska högskolor främst med utbildning. Det är också detta perspektiv som driver på uppskattningen – sammanfattningsvis uppfattas LTH vara en framgångsrik högskola. LTH förknippas också med framgångsrik forskning. Andra undersökningar visar att när LTH syns i media, handlar det främst om forskning ochnya forskningsresultat.

– Ska man koka ner till någon rekommendation blir det att också fortsättningsvis behålla sin goda position, rekommenderar Göran Celander från TNS Sifo.

TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE

Fakta om undersökningen

1.255 personer runt om i Sverige fick svara på frågor om 22 svenska universitet och högskolor. Om respondenten hade tillräcklig kunskap fick man svara om personligt intryck, förtroende och upplevd kvalitet och framgång. Svarsbilden motsvarar allmänhetens åsikter varför respondenterna är blandande vad gäller, kön, ålder, geografisk hemvist etc. Undersökningen genomfördes
av TNS Sifo den 8–14 juni 2012.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06