Gränsöverskridande - väg till framgång

Gränsöverskridande - väg till framgång

I Lunds universitets och i Lunds Tekniska Högskolas strategiska planer betonar vi vikten av gränsöverskridande verksamhet. Orsaken till detta är flera:

• att utnyttja det breda universitetets resurser och kompetenser så bra som möjligt
• att utnyttja den breda tekniska högskolan så bra som möjligt
• nya insikter och uppfinningar uppstår ofta i gränslandet mellan olika discipliner
• man tvingas tänka ”out of the box”
• flera olika branscher har sett att arbete i blandade grupper är framgångsrikt. Om deltagarna i gruppen har olika bakgrund och utbildning tvingas de förklara för varandra på ett annat sätt än vad de är vana vid. Sett ur ett annat perspektiv blir frågorna kreativa och svaren kräver ett annorlunda tänkande.

Man skall dock komma ihåg att framgångsrikt gränsöverskridande bygger på att de enskilda disciplinerna är starka. För att stimulera gränsöverskridande arbetar vi bland annat med forskningsportaler. Inom dessa möts flera forskargrupper från olika institutioner och ibland från olika fakulteter. Inom ramenför en forskningsportal kan seminarier och forskarmöten arrangeras. Det är möten och informationsutbyte som kan ge idéer till nya spännande forskningsansatser. Det är ju inte minst viktigt för LTH eftersom vår forskningsfinansiering bygger mycket på att vi kan erbjuda attraktiva forskningsförslag som tilltalar våra finansiärer.

Några av våra starkaste forskargrupper är gränsöverskridande. De tar avstamp i starka inomvetenskapliga forskningsmiljöer, som tillsammans skapar synergier. Idealt skall ett plus
ett bli mer än två. Medicinsk teknik är ett sådant område. Det är intressant att notera att vi vid LTH forskar tillsammans med medicinska fakulteten inom flera medicinska områden, t ex cancer, diabetes, stamceller, neurovetenskap, medicinsk signalbehandling och medicinsk bildbehandling.

Sedan lång tid finns det också en samverkan mellan ekonomi och teknik. Samarbete mellan naturvetenskap och teknik är tämligen självklar. Allt fler samarbeten uppstår när det gäller att arbeta för ett hållbart samhälle där sociala aspekter måste integreras med tekniska och ekonomiska aspekter. ”Open innovation” utnyttjar samma sak. När det nya forskningsinstitutet för mobil kommunikation kommer igång finns det åtskilliga möjligheter att skapa helt nya områden.

Vi brukar definiera oss som ”the comprehensive faculty within a comprehensive university”. Vår ambition är att ur denna bredd skapa spetskompetens. Spetsen kan uppstå både inomvetenskapligt och i gränslandet mellan olika vetenskaper. Enligt Lunds universitets devis är vi ”beredd till bådadera” – ”

Ad utrumque

ANDERS AXELSSON – REKTOR LTH

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06