Sol-el var

Potential för sol-el kartläggs i Lund

I vår ska potentialen för solel i Lund Stad kartläggas. Genom ett examensarbete initierat av Lunds Energikoncernen och LTH i samarbete med Lunds kommun och Solar Region Skåne, tas en karta fram som visar var det är lämpligt att installera solceller.

Genom att laserscanna området med flygplan görs en 3Dmodell över staden som tar hänsyn till både takvinklar och skymmande objekt. På denna appliceras sedan solinstrålningen från olika vinklar över ett års tid. Resultatet blir en kartläggning över Lunds solpotential som gör det möjligt att uppskatta hur mycket solel som kan produceras på enskilda fastigheters tak. Examensarbetet skrivs av Pontus Hedén, som läser ekosystemteknik med inriktning mot energisystem vid LTH, och bland annat arbetar med bearbetningen av datamaterialet.

Tanken är att kartan ska vara ett enkelt hjälpmedel att vägleda exempelvis fastighetsägare som är intresserade av att installera solceller. Eftersom metoden bakom kartan kommer att finnas tillgänglig finns också möjlighet för andra kommuner att ta fram liknande kartor.

Projektet finansieras bland annat av Region Skånes Miljövårdsfond och är ett led i att främja produktionen av solel i Skåne och därmed öka andelen förnybar energi. Ökad produktion av förnybar energi är en viktig byggsten i utvecklingen av ett hållbart energisystem då det kan ersätta användningen av fossila bränslen. Idag finns ett stort intresse hos företag, fastighetsägare och även privatpersoner att bli producenter av förnybar energi. Kostnaden för att producera egen el via solceller har de senaste åren sjunkit kraftigt och ligger idag på under 1 kr/kWh utan investeringsstöd.

– Genom att utveckla en karta som kan användas av fastighetsägare för att bedöma om produktion av solel är möjligt på den egna fastigheten, är vi övertygade om att utbyggnaden av solelsproduktion i Skåne kan påskyndas.

Kartan är ett utmärkt sätt att uppskatta ett områdes totala solelpotential, men också för att enkelt identifiera de tak som är mest lämpliga för solelsproduktion, säger Mats Didriksson, utvecklingschef på Lunds Energikoncernen.

TEXT: JOSEFIN HOFVANDER

Fakta / Solel

• Energin från solinstrålningen på jorden under en timma är mer än hela jordens energiförbrukning under ett helt år.

• Solinstrålningen i Lunds kommun uppgår varje år till ca 440 TWh, eller ca 3,14 gånger så stort som hela Sveriges elbehov!

• Tyskland är ett av de länder som satsat hårdast på solceller och under vissa timmar kan Solenergi stå för upp mot 40% av landets elproduktion.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06