Notiser

V-HUSET RUSTAS UPP
Nästa objekt för upprustning på LTH är V-huset, som byggs om fr o m i sommar. Akademiska hus lägger 270 miljoner kronor på att fördubbla studieplatserna, tredubbla grupprummen och  skapa nya lokaler till caféet. Planerna kommer att ta tre år att förverkliga men väntas 2016 lämna efter sig ett 400 kvadratmeter större hus med 19 grupprum i stället för 6. Studieplatserna ökas från 50 till 330.
I V-huset studerar i dag cirka 1.000 personer på utbildningar som väg och vattenbyggnad, brandteknik och riskhantering. Ombyggnaden ska ge utökade ytor för spontana möten och möjlighet att dubblera antalet studieplatser. Dessa ytor placeras i stora delar av V-huset, men koncentreras kring byggnadens atriumgård, det vill säga i byggnadens förbindelsegångar och i de två större av V-husets huskroppar. Lokalerna ska utrymmas i två etapper, först av kontoren i låghusdelen som flyttar till hus 4 på Kemicentrum. 

A-plan arkitekter

ritar och ska bl a öka tillgängligheten till den inre gården med tillhörande café. Entréerna ska bli mer välkomnande.

HÖGHUS FÖR STUDENTER
66 lägenheter i ett hus på max tretton våningar är planen för det studentboende som statliga fastighetsbolaget Akademiska hus tänker bygga tillsammans med Helsingkrona nation mittemot M-huset, nära sjön Sjön. Byggnadsnämnden i Lund har godkänt detaljplanen för det nya boendet på LTH-området.

SSF UTLYSER 700 MILJONER
SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning har utlysta nästan 700 miljoner kronor i fem olika forskningsprogram. Under ett par år begränsades utlysningarna till under 600 miljoner medan en ny strategi togs fram. Nu satsar man 60 miljoner för yngre forskare av ”underrepresenterat kön”. 250 miljoner till synergibidrag i medicinsk teknik, som nu är ett prioriterat område. 120 miljoner ska gå till synergibidrag till tillämpad matematik. 250 miljoner utlyses till synergibidrag i elektronik; ”Post CMOS”, More than Moore” och tekniker för höghastighetskommunikation. 15 miljoner går till strategisk mobilitet mellan akademi och näringsliv. Fram till 2017 prioriteras livsvetenskaper, bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaper, materialvetenskap och materialteknologier, informations-, kommunikations och systemteknik samt räkningsvetenskap och matematik.
Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet, blir från 1 juni VD i SSF. Han leder en stor forskargrupp inom materialvetenskap och nanoteknologi och är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik och är bland mycket annat styrelseledamot för MAX-IV-Laboratoriet i Lund.

MÅNGA MED I KÅREN
83 procent av studenterna vid LTH är med i studentkåren TLTH. Det får betraktas som väldigt många i ett läge där snittsiffran i Sverige är 50 procent sedan kårobligatoriet avskaffades 2010. Endast två kårer i Sverige har en större andel medlemmar.

ÖNSKEARBETSGIVARNA
Företaget Universums årliga företagsbarometer visar vilka önskearbetsgivarna är för bl a svenska civilingenjörsstudenter 2013. Undersökningen visar också att det ekonomiska läget påverkar studenterna. Trygghet har blivit en viktigare faktor vid val av arbetsgivare och nu är uppe på samma nivå som krisåren 2008 och 2009. Populärast för blivande civilingenjörer är Google, följt av ABB, Vattenfall, IKEA och på femte plats Ericsson. ABB och Ericsson fanns bland de fem i topp även för tio år sedan.

BRINNANDE FORSKARMÖTE
Den 25–29 juni arrangeras en europeisk förbränningskonferens i Lund, European Combustion Meeting 2013 med mer än 550 deltagare. Arrangör är Avdelningen för förbränningsfysik vid LTH. Lund har en mycket stark ställning på detta område. Konferensen kommer att behandla allt från molekylers interaktion i en låga till tillämpad forskning om motorer och kraftverk. Lokal är AF-borgen.

DEBATT OM ESS/MAX IV
Fysiska institutionen arrangerar den 12 juni kl 19–21 en offentlig paneldebatt om storskaliga forskningsanläggningar, i ljuset av satsningarna på MAX IV och ESS: ”Largescale facilities, magnificent toys, spectacular results”. Debatten, som hålls på engelska, handlar om hur samhället ska få nytta av den kompetens, de nätverk och den tekniska utveckling som byggs upp i och kring forskningsanläggningar. Hur forskningsfinansieringen ska fördelas – dels mellan olika forskningsområden och dels mellan grundforskning och tillämpad forskning, tas också upp. Medverkar gör bland andra: Lars Leijonborg, Allan Larsson, lundaprofessorn Mats Benner, Forskningspolitiska institutet, Christoph Quitmann, direktör vid MAX IV-laboratoriet, samt Ulrika Björksten, journalist vid Vetenskapsradion. Paneldebatten arrangeras under de

Nordiska Fysikdagarna

som i år hålls i Lund. Lärare är välkomna att delta vid konferensen och vid den efterföljande

Fysikbron

.


MATEMATIKKONGRESS
10–13 juni arrangeras i Lund den 26:e Nordiska matematikkongressen som samtidigt är den första europeisknordiska. Kongressen tillägnas Lars Hörmander som avled i vintras. Mer om detta – www.matematik.lu.se/nordic26.

BÄSTA GRÖDAN?
Vilken gröda är bäst att odla för att skapa energi i form av biogas? Den frågan har undersökts av ett team på nio forskare sedan 2008. Sockerbetan är en vinnare när det gäller utbyte, motsvarande 4.500 liter bensin per hektar. Men ser man på växthusgaseffekten är vall bäst, den minskar CO2-utsläppen 80–90 procent, detta bl a för att resterna är effektiva som biogödsel. Forskarna från SLU och LTH undersökte sex grödor: betor, höstvete, rågvete, majs, klövervall och biohampa. Formas har stött projektet. Biohampa är en växt som skulle öka diversiteten i europeiskt jordbruk om den användes till ändamålet.

LIVSMEDELSPROJEKT
Vinnova har inom sitt projekt TvärLivs beslutat stödja 15 projekt för att stimulera till en hållbar innovativ livsmedelskedja. Yvonne Granfeldt vid LTH får stöd för ”Innovativa produktionssystem för mer vegetabilier på matbordet” och Eva Tornberg för ”Nya köttprodukter med frukt, bär och vegetabilier – ett koncept för goda, hälsosamma och hållbara köttprodukter.

FORMAS-STÖD
När Formas i vintras delade ut drygt 600 miljoner till 150 forskningsprojekt fanns följande LTH-forskare bland mottagarna: Patrick Adlercreutz, Bioteknik, 4,8 miljoner, Eva Frühwald-Hansson, Konstruktionsteknik 2,7 milj, Per Johan Gustafsson, Byggvetenskaper, 3,0 milj, Patric Jannasch, KILU 3,8 milj, Erik Johansson, Energivetenskap 3,8 milj, Peter Ulriksen, Teknisk geologi 4,8 milj  samt Thorleif Dalin, Teknisk geologi, 6,9 mil under 5 år, Nils Rydén, Teknisk geologi, 1,0 milj under 3 år, Peter Ulriksen, Teknisk geologi, 3,7 milj under 5 år.

PRODUKTIONSPORTAL
En ny portal startar i vår för alla som är verksamma inom produktionsområdet. Detta är ett av de strategiska forskningsområdena vid LTH. Jan-Eric Ståhl är föreståndare.

NY PÅ 33-LISTAN
Solcellsföretaget

Sol Voltaics

har gått rakt in i Ny tekniks 33-slista som ett av Sveriges mest lovande unga teknikföretag. Företaget tog hem segern vid 33-listans regionala final i Lund i februari. Sol Voltaics tävlade där mot två andra unga lovande innovationsföretag,

Speximo

som utvecklar ett miljövänligt alternativ till tensider baserade på stärkelse från quinoa samt

Crunchfish

,som utvecklar teknik för att styra mobiler, läsplattor och andra apparater med gester. Sol Voltaics i samarbete med professor Lars Samuelson har också fått löfte om nio miljoner kronor under fyra år från Energimyndigheten.

KOLLEKTIVTRAFIK INTE FÖR ALLA
För personer med funktionsnedsättningar och specifika problem som exempelvis kronisk smärta eller balanssvårigheter eller inkontinens är behovet av information kring resor med allmänna kommunikationer mycket större än för andra. Men det är ett område där dagens kollektivtrafik inte möter behoven, konstaterat Nina Waara i en doktorsavhandling från LTH. Hon har intervjuat både fokusgrupper och stora enkät bland 10.000 av de berörda grupperna och hon organiserade en workshop med experter från olika trafikmyndigheter för att diskutera problemet. Allt inom ramen för CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) som är ett tvärvetenskapligt centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) under tio år.

NY SKULPTUR PÅ LTH
I februari invigde konstnären Carl Boutard det konstverk som han gjort utanför A-husets nya utställningslokal. Malmökonstnären fick uppdraget av Statens konstråd. Han har en arkitektutbildning från KTH ”men vill hellre förstora än förminska” i sina verk.

NYA PROFESSORER
Mattias Kärrholm är ny professor i arkitekturteori sedan 1 januari, placerad vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö. Sören Vang Andersen är ny professor i tillämpad matematik med inriktning mot audio och video. Linda Price är gästprofessor under 2013, 20 procent, i högskolepedagogisk utveckling inom teknikvetenskap.

NYA UNIVERSITETSLEKTORER
Kostas Selviaridis, i inköp och logistik, 1/11. Karin Ericsson, miljö- och energisystem, 1/11. Avo Reinap, industriell elektroteknik, 1/10, Jonas Tegenfeldt, fysik, 1/2, Claes Thelander, fysik, 1/2,
Nils Rydén i teknisk geologi, 1/3, Magnus Cinthio, i elektrisk mätteknik, 1/3, Johan Malmström, i immunteknologi, 1/3. Henrik Pålsson, i förpackningslogistik, 1/3, Fredrik Odegaard, i produktionsekonomi, 15/5, Håkan Hallberg i hållfasthetslära, 1/4, Per Johnsson, i atom-, molekyl, och optisk fysik, 1/4.

ÖSTLUND UR TIDEN
Lars Östlund
avled i början av december. Han var professor i byggnadsteknik, en av de 28 första professorerna som installerades 1965. Han var en blygsam och tystlåten man med stor kompetens och arbetsförmåga. Han grundutbildade sig och disputerade vid KTH och var sedan anställd vid Skånska Cement i Stockholm, specialist på hållfasthetsfrågor i bl a kärnkraftverk. 1970 åtog han sig att vara prodekanus vid LTH men när ordinarie dekanus Sven Johansson blev rektor för Lunds universitet fick han ikläda sig ansvaret för hela LTH i några år. Om att detta egentligen aldrig var menat att hända, berättade han i LTH:s jubileumsbok.

WICKBERG AVLIDEN
Börje Wickberg
, född 1926, professor i organisk kemi vid LTH 1967–91 har avlidit. Wickbergs forskning låg inom kolhydrat- och naturproduktkemi och han gjorde sig särskilt känd som expert på sekundära metaboliter i svampar, där han deltig i debatten om svampars giftighet in i det sista. Han porträtterades med ett eget kapitel i LTH:s jubileumsbok 2011.

HAVSRESAN
Årets Havsresa fokuserar på vattnen utanför 600-årsjubilerande Landskrona. Teknisk geologi på LTH samarbetar som arrangör med kommunen, Borstahusens museiförening, Kustbevakningen, Malmö Museer, SEA-U (Marint Kunskapscenter) och Skånes Kust- och Havscenter. I april blir det föreläsningar i Pumphuset, en fältvecka 13–19 maj och 3–4 augusti anordnas Havets dag.

NY ARKITEKTSTYRELSE
I Sveriges arkitekters nya styrelse ingår sedan början av 2013 studenten Mårten Espmarker, som läser en masterkurs på LTH efter att ha tagit kandidatexamen vid BTH i Blekinge. Jacob Sahlqvist från Tengboms i Göteborg är ordförande.

SCANNAR BYGGSKRIFTER
4.000 skrifter från Byggforskningsrådet ska bli digitala tack vare ett initiativ från Helena Klein vid V husets biliotek på LTH. Hennes bibiliotek har ärvt hela samlingen, komplett från första skriften 1944, men 4.000 skrifter är lite för mycket att scanna, så nu ska de först samlas i en webdatabas och förses med korta sammanfattningar och kopplas ihop med bibliotekskatalogen LIBRIS. Därefter ska skrifter väljas ut för scanning. Svenska Byggforskningsbranschens Utvecklingsfond har bidragit så att det ska räcka till minst 50 publikationer. Författare med egna pdf-filer är välkomna att höra av sig till Helena.

LTH:S HEDERSDOKTORER
De nya hedersdoktorer LTH vill hedra vid promoveringen i slutet av maj är bioteknikexperten Abdu Alayash, nanofysikprofessorn Frances M Ross och ekonomen Björn Savén.
– Det här är personer som har bidragit inom områden som också är utmaningar för samhället: läkemedel för framtidens sjukdomar, nya material för konkurrenskraftig informationsteknik samt nya lösningar för framtida, grönt företagande, kommenterar rektor Anders Axelsson.

FRAMTIDA MASTERPROGRAM
LTH behöver ta fram ett nytt, mer attraktivt utbud av masterprogram som attraherar internationella studenter. Sådana program är en del i LTH:s  internationalisering, men fler avgiftsskyldiga studenter behövs också för att öka LTH:s intäkter och stärka LTH:s ekonomi. Rektor har beslutat att ge utbildningsnämnderna i uppdrag att ta fram förslag på nya program som ska redovisas under hösten 2013.

SAMARBETE MED VIRGINIA TECH
Samarbete inom flera EU- och STINTprojekt under de senaste åren har nu lett fram till ett studentutbytesavtal med Virginia Tech, Blacksburg, USA. Det ger möjlighet för två studenter att
tillbringa ett år vid ett av USA:s högst rankade tekniska universitet och medför att LTH:s institutioner får ta emot kvalificerade utbytesstudenter. Efterfrågan på studieplatser i USA är fortsatt hög bland LTH:s studenter.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06