Elforbrukning

Med hjälp av beprövad och tillgänglig teknik kan energianvändningen i ett nybyggt kontorshus minskas till hälften. Även i redan existerande kontors-hus bör det gå att minska energianvändningen rejält, spår deltagarna i ett forskningsprojekt som genomförts vid LTH.

Det krävs en radikal förändring av energianvändningen för att uppnå EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. För att klara av kraven på nära nollenergibyggnader i slutet av 2020 måste nybyggda hus bli ännu bättre än de är idag. Mycket kraft har lagts på att sänka energiförbrukningen i bostadshus men inte lika mycket på kontorshus.

En inventering av 123 kontor och förvaltningsbyggnader som gjordes av Energimyndigheten 2005, visade att de i genomsnitt använder 210 kWh/kvm/ år. Av den totala elanvändningen svarar verksamhetsel för 57 kWh/kvm/år.

– Framför allt avslöjade inventeringen en stor spridning mellan minsta och största värde, vilket tyder på en stor förbättringspotential för kontor generellt, säger Kajsa Flodberg, som under sin tid som industridoktorand vid LTH och NCC arbetat med forskningsprojektet Energieffektiv kontorsbyggnadmed låg internvärme – Simuleringar.

Syftet med projektet, som letts av universitetslektor Åke Blomsterberg, har varit att öka kunskapen om hur byggbranschen kan säkerställa kostnadseffektiva kontorsbyggnader med bra inneklimat och låg energianvändning. Målet har varit att halvera den totala energianvändningen jämfört med ett vanligt nybyggt kontor.

I genomsnitt förbrukar ett vanligt modernt kontor 50 kWh/kvm/år för belysning, datorer, servrar och andra verksamhetsknutna apparater. Belysning står för cirka 20 kWh/kvm/år, datorer för 15, servrar 8 och kopieringsmaskiner 4.

Det viktigaste för att minska elanvändningen är att använda effektivare produkter med låg elanvändning i aktivt, avstängt och standbyläge, samt att se till att de endast används när de behövs. Även höj och sänkbara skrivbord kan förbruka el i standbyläge, vilket många kanske inte tänker på. Om effektivkontorsutrustning och belysning, som idag är tillgänglig, används på ett effektivt sätt kan elanvändningen för verksamheten reduceras med 20–40 procent.

Projektresultaten visar att energianvändning för kontorsbelysning i framtida lågenergikontor kan minskas till cirka 10 kWh/kvm/år om man använder dagens bästa teknik, en minskning med 50 procent jämfört med den genomsnittliga användningen idag. Viktigast för att uppnå detta är en bra fönsterutformning, att använda bra armaturer med låg effekt, att belysningen släcks automatiskt när ingen är i lokalerna samt att belysningen justeras utifrån tillgängligt dagsljus. I befintliga kontorshus gäller det att byta armaturer och ha behovsstyrd styrning.

TEXT: GÖRAN NILSSON

Så sparar du mest

De viktigaste parametrarna för att uppnå en mycket låg energianvändning för värme, varmvatten och kyla i nybyggda kontorshus är att begränsa glasarean till en rimlig nivå (mindre än halva fasaden), behovsstyrd ventilation och belysning, låg installerad effekt för belysning och utrustning, större innetempera-turintervall samt ett välisolerat och lufttätt klimatskal.

För att uppnå en låg energianvändning i befintliga kontorsbyggnader är det viktigaste att modernisera klimatanläggningar och styrsystem, byta belysning till behovsstyrd sådan med låg
installerad effekt, byta kontorsutrustning till energieffektivare sådan samt att tillåta större variation av innetemperaturen.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06