Strategisk guldkant på forskningen

Att bli utnämnd till strategisk forskningsmiljö kan ge acceleration och guldkant åt en
forskningsavdelning. Sedan spelar det mindre roll om man själv är huvud-koordinator i
projektet eller inte.
Sustainable Production Initiative, SPI, är en strategiskt forskningsmiljö
som startade 2010. Den leds från Chalmers men här spelar också Avdelningen för industriell produktion vid LTH en viktig roll.

För Avdelningen för industriell produktion i M-huset har detta betytt en förstärkning med 21 miljoner kronor under minst fyra år samt fem miljoner i med-finansiering från Lunds universitet, som man kunnat behandla som fakultetsanslag.

– Det har gett oss en långsiktighet och frihet som vi inte är vana vid, säger professor Jan-Eric Ståhl, ansvarig vid LTH. Det har lett till nya doktorander, nya gästprofessorer och en kraftig ökning av den vetenskapliga produktionsvolymen, alltså papers och rapporter till tidskrifter och konferenser.

– Satsningen fick oss att säga att vi skulle publicera oss lika flitigt som natur-vetare och medicinare – utan att reducera den industriella förankringen, en jätte-utmaning, förklarar han.

Hans egen inventering visar att man lyckats, publikationerna ökade 5–10 gånger om och är uppe i 30 per år, men där går gränsen. Särskilt de seniora forskarna har ökat sitt artikelskrivande, de ligger nu bakom 56 % av hela skörden. Men även de nio doktoranderna har bidragit. Antalet författare per publikation är 3,6. 18 procent av rapporterna har skrivit i samarbete med forskare utifrån.

Ett mål för hela projektet har från början varit att öka produktionseffektiviteten i den svenska tillverkningsindustrin samtidigt som man ökar återanvändning i produktion och minskar miljöpåverkan. Ett annat mål är att forskningen ska ske i samarbete med industrin, inte minst den mindre och medelstora.

Forskningsmiljön leds professorerna Rikard Söderberg och Johan Stahre från Chalmers. Lundaavdelningens andel i anslaget är 17 procent av 125 miljoner. Dess-utom satsar Chalmers 12 miljoner per år på ämnet produktion.

– Målet är att gå från bäst i Sverige till bäst i världen, säger Ståhl blygsamt. Det betyder att utveckla det vi gör bäst. Fast först tog det ett tag att finna lämpliga samarbetsformer med göteborgarna. Universitetsrektor Per Eriksson har engagerat sig starkt för de strategiska miljöerna.

En stark gren, som engagerar Ståhl personligen, är bearbetning av ”Avancerade material i ett hållbarhetsperspektiv”. Man arbetar intensivt för att skapa en resurs-effektiv och
miljöplanerad tillverkning.

Som LTH-nytt berättat tidigare har Jan-Eric Ståhl lagt ner mycket arbete på att utveckla mätningsmetoder för skärande bearbetning, inte minst hos Seco Tools i Fagersta. I det aktuella
projektet har det handlat mycket om energianvändning, flyg-motorer och ångturbiner med svårbearbetade legeringar i t ex nickel-titan.

Nya verktygskoncept är en annan gren där man samarbetar med Kiev, Ukraina, Institute of Suprahard Materials. Professor Volodymyr Turkevych därifrån är gästprofessor i år på LTH. Han är expert på bl a nanokristallin bornitrid, nano-cBN, ett helt nytt material som ger möjlighet till skärande verktyg med stor potential. Materialet tillverkas under extremt högt tryck och är hårdare än allt annat utom diamant. Det har även hög värmeledningsförmåga värmningsförmåga. Vassa
skäreggar med ncBN kan skapa helt jämna, s k optiska ytor, av stort intresse för t ex livsmedelsindustrin.

En annan gren i forskningsmiljön arbetar med magnetiska järnpulver för energi-användning. Där finns bland andra Tord Cedell och Mats Andersson i samarbete med IEA, Industriell
elektroteknik och automation, vid LTH. Deras kompositmaterial ska användas i nya typer av elektriska maskiner. Induktionsuppvärmning av verktyg är en annan mycket lovande metod som både sparar energi och ökar produktiviteten.

Carin Andersson ägnar sig – inom delområdet ”Hållbara tillverkningssystem” åt att analysera hur olika parametrar i ett tillverkningssystem påverkar den totala tillverkningskostanden.

– Man kan med våra modeller visa att det inte är särskilt ekonomiskt hållbart med stillastående utrustning eller ickeoptimala förutsättningar. Vi kan visa att andra faktorer än lönen inverkar på lönsamheten vid en flytt av verksamheten, säger hon.

”Kompletterande processer” handlar om kugghjulsbearbetning och ”rapid heating and cooling” med Mats Andersson som ledande forskare.

– Vi har fått stort intresse från svensk industri för vår testutrustning för analys av samverkan mellan plåt, smörjmedel och verktyg, säger han.

– Det är bättre att ta hand om den verksamhet man har och få den att må väl än att växa till varje pris, deklarerar Jan-Eric Ståhl. Han tycker också hans grupper är bättre ihopknutna idag.

– Vi har lagt ner pengar på konferenser för att göra oss själva kända och skapa kontaktytor. Samarbetet med Nanolabbet och Kemicentrum här på LTH har varit nyttigt liksom med Materialteknik i Linköping.

MATS NYGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06