Samverkan kring lantmäteriutbildning

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan de fyra högskolor som har utbildning inom områdena
tekniskt lantmäteri, fastighetsrätt och fastighetsekonomi, det vill säga Högskolan
i Gävle (HiG), Högskolan Väst (HV), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Lunds
Tekniska Högskola (LTH).

Tanken är att stödja varandra i både grundutbildning och forskning på området och att därigenom också skapa en plattform för utveckling av ämnena.

I budgetpropositionen 2011 beslutades om omfördelning av resurser mellan högskolorna. Exempelvis skulle HV skulle få sänkta anslag, vilket sedan ledde till ett förslag om nedläggning av det treåriga lantmäteriingenjörsprogrammet från hösten 2012.

Programmet har ett bra rekryteringsunderlag och mycket god arbetsmarknad efter examen, men har fått kritik för bristande forskningsanknytning. Lärarna har en yrkespraktisk bakgrund, men ingen forskarutbildning. Dessutom saknas en långsiktig strategi för utveckling av forskningen.

Arbetsmarknadens parter agerade snabbt i höstas genom kontakter med HVs rektor, som tog tillbaka beslutet – tillfälligt men med uppmaning till institutionen att agera för att bygga upp forskningsanknytningen, i samverkan med näringslivet. En nedläggning av programmet skulle få förödande konsekvenser för arbetsmarknaden, då det är ont om utbildningsplatser i Sverige i för lantmätare.

På initiativ av professor Stellan Lundström, KTH, träffades företrädare för de fyra hög-skolorna. Ämnesområden utvecklas över tiden, där en del blir starkare, men andra svagare och på sikt kan försvinna. GIS-området har t ex utvecklats starkt under de senaste decennierna, medan geodesi och fotogrammetri har fått en svagare ställning.

Utbyggnad av högskolor och deras frihet att starta nya utbildningsprogram har medfört en ökad konkurrens mellan högskolorna om nya studenter . Inom lantmäteriområdet har ”utbildningskartan” förändrats sedan 1990-talet, då LTH, HV och HiG startade sina respektive program inom lantmäteri och geomatik, där KTH tidigare var ensam. Det finns också
några andra högskolor med angränsande utbildningar. KTH har sedan under 2000-talet vidareutvecklat sina utbildningsprogram.

Arbetsmarknaden har varit gynnsam för studenterna från de tre tillkommande högskolorna, samtidigt som alla utbildningar har förändrats och anpassat sig till både ungdomars intressen och arbetsmarknadens krav. Men allt detta ställer också krav på att ämnesområdena utvecklas inom högskolorna, med en viss forskningsbas. Områdena tekniskt lantmäteri, fastighetsekonomi och fastighetsrätt syns sällan i sådana sammanhang. Samtidigt måste man inse att dessa ämnen forskningsmässigt är relativt små, och att en minsta kritisk massa i varje ämne är svår att uppnå på varje enskild skola. Därför krävs samarbete.

Konkret innebär samarbetet i ett första steg att HiG, KTH och LTH erbjuder stöd till specifika delar i HVs utbildningsprogram, i kurser och examensarbeten. Framför allt genom medverkan av universitetslärare i kurser och examensarbeten.

Samarbetet har också ett mer långsiktigt perspektiv – att främja uppbyggnad av forskningskapacitet, d v s både forskarutbildning och forskning. Både handledare och forskningsmiljöer är centrala. Gemensamma forskningsansökningar och forskningsprojekt ska också främjas. Gemensamma doktorandkurser utvecklas.

En annan del av samarbetet innebär att vi tillsammans ser över möjligheterna till smidig övergång mellan de olika utbildningarna, särskilt övergången från grundläggande högskoleutbildning till avancerad dito, som t ex till civilingenjör eller master.

Text: KLAS ERNALD BORGES

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06