NOTISER

STÖRRE OCH VASSARE LASERLABB
Samtidigt som Högeffektlaserlabbet på Fysikum fyllde 20 år i år öppnar man en rejäl utvidgning och uppgradering av vad som fortfarande är Skandinaviens enda laboratorium av sin typ.
LTH hade satsat drygt sex miljoner och till det la då Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tio miljoner som avdelningen för Atomfysik tidigare hade sökt. För pengarna har det gjorts en tillbyggnad på 140 kvadratmeter av den källare där laboratoriet håller till. Dessutom har utrustningen delvis upp-graderats med bl a annat några nya lasrar.

– Det är extremt värdefulla kvadratmetrar som inte bara gör arbetsmiljön bättre utan även stärker forskningen, sa föreståndaren, professor Claes Göran Wahlström vid ett öppet hus den 30 mars. Bland annat har störande serviceutrustning kunnat placeras i ett eget rum. Tillbyggnaden ses som en jordkulle intill huset. Även strålsäkerheten har förbättrats. (BILD)

DE KAN MER ÄN ADMINISTRATION
Administratörer från LTH förvandlades över en natt till konstnärer och konsthantverkare och ställde ut sina alster i KF Sigmas före detta butikslokal. Och vilka alster de visade!

Många svåra tekniker visades upp, som silversmide (av Lilian Johansson), porslinsmålning och glaskonst (Birgitta Salmi), kuddar och annan textilkonst (Aniko Wolf), målningar i flera olika tekniker (Ingbritt Larsson, Krister Olsson från Luksus, Minna Ramkull och Kristina Lindgärde). Ingemar Åkerberg visade foton och Bitte Rosencrantz hade specialiserat sig på religiösa ikonbilder. Jessika Sellergren gör sparsmakad keramik. De flesta konstnärerna har studerat sina tekniker på kvällskurser eller sommarkurser.

Den som organiserade det hela och fick leva ut sin dröm att vara gallerist var ekonomen Senait Seyom från LTH:s kansli. (BILD)


TRE HEDERSDOKTORER
Renée Andersson, etik- och miljöansvarig på Indiska magasinet, är en av tre nya hedersdoktorer 2012 vid Lunds Tekniska Högskola. Övriga är Marcel Stive, professor i kustteknik och vetenskaplig chef vid Water Research Centre vid tekniska universitetet i Delft, Holland samt Jan Rabaey, professor vid institutionen för elektroteknik och datavetenskap vid UC Berkeley i Kalifornien. De fick sina hedersbetygelser vid doktorspromotionen i Lund den 25 maj.

NANOANSLAG
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har gett 30 miljoner kronor till Lunds universitet för utrustning för nanoteknologi. Totalt 112 miljoner kr beviljades för utrustning inom teknik och fysik i årets beslutsomgång. Förutom anslaget till LU gick pengarna till Onsala Rymdobservatorium samt till nanoteknologisk utrustning vid Chalmers och KTH.

– Det känns såklart jättehärligt att få detta anslag som ytterligare kommer att stärka Lunds Nanolab och Lunds universitets profilering inom nanovetenskap, säger Lars Montelius som är ordförande för Lunds NanoLab inom Nanometerkonsortiet.

Anslaget kommer att gå till att utveckla ett världsunikt system som gör det möjligt att framställa nanomaterial med egenskaper som långt överstiger vad som kan åstadkommas idag med tillämpningar inom energi, informationsteknologi och bioområdet.

OLIKA RANKINGBUD
Lunds universitet är Sveriges näst bästa högskola enligt tidningen Fokus, som undersökt vad 15.000 studenter tyckt om 23 olika variabler i en enkät. Enligt rankinglistan är studieorten den absolut viktigaste faktorn i valet av högskola. Totalt hamnar Lunds universitet tvåa efter Handelshögskolan i Stockholm och före trean Chalmers. Lund blir etta i flera kategorier: juridik, hälsa, teknik, naturvetenskap, humaniora och pedagogik.

Urank rankar varje år svenska universitet och högskolor utifrån sex olika kriterier (27 indikatorer). I topp hamnade i år KI och Handelshögskolan följt av SLU och KTH och Chalmers. Först därefter kommer Lunds och Uppsala universitet. Bland tekniska utbildningar föll LTH tillbaka från första till tredje plats efter KTH och Chalmers.

SÖKANDEREKORD
Under en rad år har LTK ökat antalet sökande till tekniska utbildningar. Så även i år då civilingenjörsutbildningarna ökar antalet förstahandsansökningar med 14 procent och högskoleingenjörsutbildningarna med 10 %. Alla utbildningarna vid LTH söks i år (i första hand) av 4.047 personer mot 3.549 i fjor, vilket är rekord.

YES YES JES
Föreningen Vatten sa Yes Yes Yes! 2012 års vattenpris gick till ”yrvädret från Danmark”, Jes la Cour Jensen vid Institutionen för Kemiteknik. Han sägs ha satt en ordentlig prägel på svensk VA-teknik . ”Genom sitt genuina engagemang och sin kunskapstörst har han främjat utvecklingen inom VA-teknik och dess angränsande verksamhetsområden som t ex avancerad behandling av avloppsvatten och slam samt avfallsbehandling med fokus på organiska fraktioner i hushållsavfall. På senare tid har han fördjupat sig inom reduktion av läkemedelsrester och organiska mikroföroreningar i avloppsvatten och slam,” sa juryn. (BILD)

HÅLLBARHETSPROFETER
Den reflekterande ingenjören är ett rikstäckande teknologsamarbete, startat vid Chalmers, som under våren nådde även Lund med föreläsningar om hur samhället kan bli mer hållbart. Mest uppmärksamhet fick Percy Barnevik som inledde serien i mars. Carl Schlyter och Gudrun Schyman talade också. Läs mer på www.denreflekterandeingenjören.se

OMBYGGT MOTORLABB
Motorlaboratoriet i M-huset ska byggas om och stå klart till midsommar 2013. Moderna motorceller med separata kontrollrum ska skapas och i två steg ska källaren tömmas, det andra steget tas dock först om fem år när Max-lab flyttar ut ur M-huset. Arbetsmiljön förbättras och säkerheten ökar. Tillgängligheten för forskarna ökar också när de bara kör en motor per rum. ”Kontoret samlas. Det innebär framför allt att det inte längre skapas ett A- och ett B-lag för våra doktorander”, säger professor Bengt Johansson. Teknikerna samlas till en mekanisk verkstad.

VAD SKER I MATTEANNEXET?
Just nu pågår en omfattande renovering av Matteannexet med slutdatum vårterminen 2013. Tanken är att de nuvarande ytterväggarna ska vara kvar och man bygger en ny tillbyggnad på norra och östra sidan. Det kommer alltså bli en ny ingång från norrsidan. Den nya tillbyggnaden kommer att ha två våningar med studieplatser. Det kommer att finnas både platser för gruppdiskussioner, platser om man vill ha mer tyst kring sig och tystare läseplatser med fåtöljer.
Föreläsningssalarna kommer att vara kvar som tidigare, men få en ny inredning. Tentasalarna kommer även de att vara kvar, men få textilgolv och förhoppningen är att en av dessa salar ska kunna användas till studieplatser under de tidpunkter då det inte är några tentor. Den nuvarande källaren kommer också att få ny inredning och ska på det sättet kunna användas mer frekvent under föreläsningspauser.
Upphovsmän till förslaget är arkitekt Jais Nielsen, Mats White Arkitekter och inredningsarkitekt Lisa Mannheimer arkitekter. (BILD)

NYA PROFESSORER
Anders Robertsson, professor i reglerteknik, från 12/1, Jacek Malec i datavetenskap, 12/1, Thore Husfeldt i datalogi, 12/1, Eva Nordberg-Karlsson i bioteknik, 12/1, Pierre Nugues i datavetenskap, 12/1, Jan Olhager från Linköpings universitet är kallad som professor i teknisk logistik med inriktning mot strategisk produktionslogistik, 1/1. Per Tunestål i förbränningsmotorer från 26 januari. Jinming Zhou i mekanisk teknologi och verktygsmaskiner från samma datum. Björn Landfeldt är nyanställd professor i nätverksarkitekturer och tjänster vid Institutionen för elektro- och informationsteknik. Cristian Sminsciescu anställs som professor i tillämpad matematik med inriktning mot datorseende från 15 augusti.

EXJOBB VID CERN
Teknologer vid LTH kan framöver göra examensarbeten vid CERN i Geneve och då handlar det inte om kärnfysik utan om IT, elektronik, tillämpad fysik och mekanik. Vetenskapsrådet finansierar arbetena.

BETYGSOMBUDSMÄN
För studenter som ifrågasätter sin betygssättning finns det nu två nya ombudsmän att vända sig till: Professorerna Christian Trägårdh och lektor Günther Grossmann.

FÖRSTÄRKTA RITNINGAR
Ett inslag i kulturbudgeten 2012 för region Skåne berör LTH. Med så kallad augmented reality ska Skånes hällristningar dokumenteras under överinseende av Österlens museum. Detta sker med en teknik som utvecklas på LTH i samarbete med bl a Historiska museet vid universitetet. Meningen är att via smartphones ge åskådare en verklighetstrogen uppfattning om fornminnenas ursprungliga utseende.

NY VATTENINKUBATOR
Water Innovation Accelerator (WIN) är en ny inkubator åt nya företag inom vattenforskning. Målet är att göra Sverige världsledande på vatteninnovationer. Sydvatten, Kemira, Xylem AB, Sweco och VA-Syd är några finansiärer som sponsrar den nya innovationssatsningen. WIN har startats på initiativ av Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenlära på LTH. WIN bekostas initialt med 1,8 miljoner kronor över tre år.

MOBIL HEIGHTS VÄXER
Mobile Heights, klustret för företag inom mobil kommunikation, växer med nya medlemmar. Amanzitel, Anritsu, HTC, Högskolan i Kristianstad, Jayway, Redikod, RIM och Swedish Institute of Computer Science (SICS) har gått in i nätverket. Huawei har gett preliminära indikationer för medlemskap.

SP TILL IDEON GATEWAY
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har tecknat avtal om att flytta in i Ideon Gateway. Avtalet är ett led i forskningsinstitutets satsning på Skåne och närmast på agendan ligger rekrytering av personal. Inom några år beräknas SP ha växt till cirka 50 anställda i Lund och 75 i hela Skåne. En tung del av motivet för SP:s satsning är närheten till LTH.

BEST POÄNGLÖST
Sommarkurserna inom BEST (Board of European Students of Technology) ska inte längre vara poänggivande och skrivas in i LADOK, detta omöjliggörs av den nya förordningen om studieavgifter. LTH har beslutat följa övriga tekniska högskolor på den punkten, dock sätts det undan medel så att teknologer kan delta i sommarkurserna och vara försäkrade.

HOT OM STRÖMAVBROTT
En metod att upptäcka strömavbrott långt innan de uppträder
har konstruerats av två examensarbetare från LTH under ledning
av docent Magnus Akke på Institutionen för industriell
elektroteknik och automation. Mätutrustningen fångar upp
ytterst korta störningar i det elektriska kabelnätet och skickar
en trådlös signal till en server på LTH. Man kan där se i vilket
område skadan skett om än inte exakt var – ännu. Om
störningen återkommer tyder det på en skada som kan kräva
reparation på plats.

VARGRÄDSLA
En del människor i skogslänen är rädda för vargen och
björnen och särskilt i det förra fallet spelar inställningen till
myndigheter en stor roll. Detta var ett av resultaten som miljöpsykolog
Maria Johansson från LTH fann när hon gjorde
en intervjuundersökning hösten 2011. Rapporten fick stort
genomslag i media under oktober.

SATSNING PÅ ELDRIFT
Projektet Eldrivet har beviljats 17,9 miljoner kronor av Energimyndigheten
för att utveckla den fordonsindustrins
kompetens inom elektrisk framdrivning. Förutom en lång rad
svenska fordonstillverkare och underleverantörer medverkar
LTH i projektet.

DYRT ATT INTE SANDA
Sand är dyrt men att inte sanda är dyrare, speciellt för sjukvårdshuvudmännen
och hela samhället. Det visar en rapport
från LTH, Transportstyrelsen och region Skåne . Halkskadorna
i region Skåne kostade vintern 2010/11 36 miljoner kronor
och de drabbade långt ifrån bara äldre personer. Rapporten
visade också att kvinnor oftare än män drabbas av halkskador.
Handledsfrakturer är den vanligaste skadan.

”SNÅLT STÖD”
Vattenhallen på LTH blev en politisk fråga i februari när kommunstyrelsen
i Lund beslöt att lämna ett stöd på 100.000
kronor, en åttondel av det belopp som LTH hade ansökt
om. Snålt, tyckte oppositionsrådet Anders Almgren (S)
med tanke på att 32.000 barn besökt hallen på ett år, därav
13.000 elever från Lund.

BOENDE PÅ CAMPUS
LTH:s campus är på väg att få sitt första studentboende, en
rejäl skrapa på 10–13 våningar. Helsingkrona nation vill bygga
på gräsmattan mitt emot M-huset nära sjön Sjön. Det kommer
att bli bostäder för 130–140 studenter i det höga och
rundade huset. Nationsutrymmen planeras på bottenplanet
och högst upp. I februari sa stadsbyggnadskontoret i Lund ja
till höghuset – och medgav till och med en högre höjd än de
tio våningar man tidigare talat om – efter en stadsmiljöstudie.

INTELLIGENT AV FISK?
”Ät fisk så blir du smartare.” Tänk att det gamla tjatet var
sant! När Anne Nilsson, forskare i industriell näringslära,
lät 40 vuxna dagligen i fem veckor få fiskolja med omega
3-fettsyror så klarade de olika test av koncentration och arbetsminne
bättre. Under perioder då de i stället fick placebo
så gick det klart sämre. Samma effekt hade test med grovt
bröd jämfört med vitt.
– Hjärnan behöver socker men det kortvariga sockerpåslaget
från det vita brödet snarare stressar kroppen, kommenterar
Anne Nilsson.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06