Med CoacHing får alla en plats på arenan

Med Coaching ger numera LTH:s studievägledare på Campus Helsingborg stöd åt sina studenter. Och de kallar det CoacHing. De upplever resultatet av sitt arbete med introduktion och stöd som mycket positivt även om det återstår att se om studieresultaten förbättras generellt.

– LTH:s fantastiska satsning på att lära ut coaching till alla studievägledare har gett oss en ny syn på våra uppgifter, säger Ylva Oscarsson. Då har hon ändå varit verksam här sedan 1989.

Hon berättar att hon och kollegan Britt Willumsen länge har arbetat med introduktionen av studenter men mest upplevt det som en envägskommunikation. För att råda bot på det bad de om att få gå en pedagogisk kurs inom Genombrottet fast de inte vara lärare. Det gick bra.

Nu har de gamla stormötena ersatts av gruppcoaching med runt tolv personer per grupp. På det sättet krävdes det 18 möten i höstas, men det var det värt, menar Ylva. Nu kan alla vara aktiva och synas, alla får tillfälle att diskutera och reflektera. Med coachens ledning tar alla ställning till mål och utmaningar i sina studier.

Man börjar med att intervjua och rita av varandra två och två för att sedan forma större grupper där man presenterar den andre. Man får uppgifter med inslag av humor.

– Här når vi alla, det är däremot inte alla som deltar i nollningen, påpekar Ylva Oscarsson och tillägger att de team som bildas ofta tycks bli bestående.

Men CoacHing syftar inte bara på introduktionen utan det är ett samlingsnamn på studievägledarnas stödverksamhet under hela utbildningen.

I individuella samtal erbjuds allt oftare individuell coaching och 4–5 studenter per termin nappar på detta. Coaching är också ett inslag i vissa projektkurser. Då kan de erbjudas konflikt eller stresshantering, projektledning och/eller teambuilding.

– Coachen utgår från målet, skapar en målbild och en bild av vägen dit med slutdatum och personliga utmaningar. Studenterna får mäta sin motivation – och några upptäcker då att den saknas…

Verktyg som tidsplaner presenteras och studenterna reflekterar över sin lärstil och studieteknik. Delmål kan sättas upp, datumplaneringen ger struktur.

– En coach vägleder aldrig, metoden ska bygga helt på studentens egna beslut, när jag ger upplysningar och råd får jag därför ”byta hatt”, förklarar Ylva.

– En skillnad är att studenterna studerar mycket mer i grupp nu och de heltidsstuderar verkligen, säger Ylva Oscarsson. Hon noterar också de som inte klarar sig så bra vid första tentamenstillfället oftare kommer självmant till studievägledarna nu.

– Vi tycker att det är värt arbetet och vi samarbetar nu, för man måste vara två. Jag och Britt har annars ansvar för olika högskoleingenjörsprogram. Nu skriver vi på ett paper till Genombrottet om våra erfarenheter och Strategisk kommunikation här i Helsingborg är nyfikna på våra metoder. Vi har inte kunnat hitta någon annan högskola som lagt upp sitt arbete så konsekvent på coaching som vi gör. På LTH i Lund använder ju studievägledarna dock enskild coaching.

MATS NYGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06