Organisation och uppföljning av utbildningsverksamheten

LTH har en organisation med fakultetsstyrelse, rektor och ledningsgrupp, särskilda nämnder med ansvar för bland annat grundutbildning och forskarutbildning, programledningar och institutioner. Verksamhetsplaneringen sker främst utifrån grunduppdraget och olika inriktningsbeslut. Kvalitetsarbetet följs upp i årliga dialoger mellan fakultet och universitetsledning. Vid LTH finns särskilda processer för kurs- och programutvärdering som kvalitetssäkrar pågående utbildning.

LTH har en organisationsstruktur för utbildning där programledningar för ingenjörsprogram och masterutbildningar samarbetar med institutioner om utbildningens genomförande på grundläggande och avancerad nivå. Forskarutbildningen genomförs till allra största delen helt i institutionens regi. Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) och forskarutbildningsnämnden (FUN) skapar förutsättningar för kvalitetsarbetet inom sina respektive ansvarsområden i utbildningsorganisationen, och har ansvar för att tillräcklig utveckling och kvalitetssäkring sker.

LTH:s styrelse (SLTH) är det högsta beslutande organet vid fakulteten med samlat ansvar för kvalitets- och utvecklingsarbete. SLTH ska särskilt beakta utbildningens kvalitet. Rektor och LTH:s ledningsgrupp (LG) fattar beslut om organisation och den operativa verksamheten. Organisationsschemat i figuren nedan visar strukturen för ansvarsfördelningen i kvalitetssystemet.

 

Verksamhetsplanering och rapportering

Verksamhetsplaneringen inom LTH syftar till att strukturera arbetet mot uppsatta mål och myndighetsuppdrag samt att generera ständiga förbättringar av verksamheten. Utgångspunkter för verksamhetsplaneringen är:

  • Myndighetsuppdraget och andra lagar och regelverk som verksamheten har att följa.
  • LTH:s strategiska plan 2017-2026 och LU:s vision och strategiska plan.
  • LTH:s lednings inriktning 1-3 år som tas fram av LTH:s ledningsgrupp per verksamhetsområde utbildning, forskning, samverkan, organisation och ledning samt fokusområdena internationalisering, digitalisering, jämställdhet och hållbar utveckling.
  • Avdelningens, verksamhetens eller programmets grunduppdrag.
  • Utvärderingar och annan kvalitetsuppföljning av verksamheten.

Den huvudsakliga rapporteringen av kvalitetsarbetet sker i årliga kvalitetsdialoger mellan fakultet och universitetsledning och i verksamhetsdialoger med LTH:s ledning. Projekt och utvecklingsinsatser återrapporteras till LTH:s ledningsgrupper. 

Verksamhetsdialoger med LTH:s ledning

LTH:s ledning genomför årligen budgetdialoger med LTH:s institutioner, Centre for Engineering Education (CEE) och LTH:s kansli. Utgångspunkten är enhetens budget och utfall, men rör i flertalet fall även bredare verksamhetsfrågor. Under 2020 kommer budgetdialogerna att omarbetas till verksamhetsdialoger för att tydliggöra att de innefattar även strategisk personalstyrning (resurser och kompetens), infrastruktur och stödverksamhet. Underlaget för dialogen innefattar, förutom ekonomisk redovisning, personalrelaterad rapportering som personalplaner och nyckeltal för högskolepedagogisk kompetens (BHU och ETP).

Verktyg för kvalitetssäkring av utbildning

Kvalitetssäkringen för grundutbildningen sker huvudsakligen genom en årligen återkommande programutvärdering och genom kursutvärderingssystemet (CEQ). Forskarutbildningen kvalitetssäkras genom deltidsavstämning, förhandsgranskning och slutkontroll av avhandlingsarbetet samt genom en forskarutbildningsenkät till doktorander och handledare.

Studentinflytande i kvalitetsarbetet

Studenter utövar inflytande över kvalitetssäkring och utveckling genom kursutvärdering och representation i LG GU och FUN, i arbets- och beredningsgrupper när det är tillämpligt samt i institutionens beslutsorgan.

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-06