Programutvärdering vid LTH

LTH:s system för programutvärdering är utarbetat för att stödja utformning, genomförande och utveckling av utbildning. Programutvärderingen ska fungera som en komponent som ger svar på i vilken mån ett utbildningsprogram utformas och genomförs så att studenternas lärande motsvarar definierade mål för utbildningen, exempelvis examensmålen i högskoleförordningen. Programutvärderingen adresserar även de kvalitetskriterier i Lunds universitets kvalitetspolicy som berör utbildningens utformning, genomförande och resultat.

Programutvärderingen utgår från programportföljer som beskriver utbildningens utformning för att möta enskilda mål. Som en delmängd används så kallade progressionskartor som visar hur nyckelkurser bidrar till progression och måluppfyllelse. Portföljerna innehåller också belägg för studenternas lärande. Granskning genomförs av en intern bedömargrupp som bedömer utbildningarnas kvalitet i två dimensioner, utbildningens utformning respektive studenternas lärande.

Programportföljerna byggs upp löpande årligen, för några mål i taget, där examensmålen i högskoleförordningen har prioriterats. I dagsläget är det planerat att samtliga mål ska vara genomlysta fram till 2023.

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2019-12-17