Kursvärdering och kursutvärdering vid LTH för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Samtliga kurser inom LTH ska genomgå kursvärdering och kursutvärdering. Syftet med utvärderingen är att bidra till systematisk förbättring och utveckling av undervisningen, men också att generera data över tid som kan ge underlag för övergripande beslut. Kursutvärderingen sätter studenters lärande i fokus och bidrar till att studenter får inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen. 

Vid LTH görs både operativa (formativa) och rapporterande (summativa) kursutvärderingar. Operativa kursutvärderingar sker mellan lärare och studenter under kursens gång och ger en direkt återkoppling på undervisning och lärandeprocesser, vilket möjliggör direkta justeringar. Ansvaret för att operativ utvärdering genomförs ligger på undervisande lärare. Rapporterande utvärdering är en efterhandsbedömning av kurserna och följer upp olika faktorer som utgör mått på kvalitet i undervisningen. Den rapporterande utvärderingen sker i en särskild process kallad CEQ, och fungerar som underlag för en kvalitetshöjande dialog mellan programledningar, institutioner och studenter.

CEQ-systemet

LTH:s CEQ-system avser en sedan lång tid etablerad process för kursutvärdering. Ansvaret för genomförande och samordning av den rapporterande kursutvärderingen ligger på programledningen för de olika utbildningarna. Administrativt stöd och verktygsstöd ges från Utbildningsenheten vid LTH:s kansli. För obligatoriska och större valbara kurser används ett standardiserat kursutvärderingsformulär, Course Experience Questionnaire (CEQ), som skickas till studenterna efter kursens slut. Enkäten innehåller frågor vars syfte är att mäta aspekter som är viktiga för studenternas djupinlärning och som sammanställs i fem områden, så kallade skalor:

Enkätsvaren sammanfattas i en arbetsrapport som omfattar både data och fritextsvar och som följs upp i ett gemensamt möte mellan studeranderepresentanter, kurslärare och programledare för de kurser som är obligatoriska inom programmet. Efter mötet sammanfattas slutsatser från respektive deltagare, vilka publiceras tillsammans med kvantitativ data i en slutrapport. För mindre valbara kurser användes ett förenklat förfarande av den rapporterande utvärderingen.

För examensarbetskurser och praktikkurser används andra formulär som skickas ut till studenterna efter det att kursen är avklarad. Resultaten från dessa utvärderingar sammanställs och publiceras en gång per år.

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2019-12-17