Forskarutbildningsenkäten

Syftet med forskarutbildningsenkäten är att undersöka om LTH:s forskarutbildning är relevant och välfungerande, samt ge underlag för dess utveckling.  Enkäten genomförs på uppdrag av Forskarutbildningsnämnden (FUN) och är återkommande vart tredje år. Enkäten genomfördes senast 2019 med LTH:s doktorander och 2020 med handledarna.

Under våren 2022 genomförs enkäten med LTH:s doktorander.

Forskarutbildningen och doktorandernas situation har kartlagts i flera tidigare undersökningar, t.ex. den LU-gemensamma doktorandbarometern 2007 och 2011/12 års utvärdering av forskarutbildningen vid Lunds universitet. LTH gjorde en egen undersökning 2014.

Resultat av doktorandenkäten 2019

I LTH:s enkät 2019 fick forskarstudenterna ta ställning till ett antal påståenden om olika aspekter av utbildningen inom områden som t.ex. forskarutbildningsmiljön, förutsättningar för avhandlingsarbetet, samarbete under utbildningen, handledning, examensmål och ISP, karriärrådgivning, extern samverkan, egen undervisning och övriga arbetsuppgifter. Resultaten har sammanställts i en rapport som återrapporterats till Forskarutbildningsnämnden (FUN) och studierektorer för forskarutbildning vid institutionerna.

 

Utvecklingsområden som identifierats i doktorandenkäten

Samarbete under utbildningen

Ett område som med stor samstämmighet visar att många doktorander mestadels känner sig ensamma i sitt avhandlingsarbete och att de skulle vilja samarbeta mer med andra i sitt avhandlingsarbete.

Karriärrådgivning

Ett frågeområde som visar att en hög andel av doktoranderna anser att de inte får tillräckligt med råd och stöd om framtida karriärval. Andelen är högre för kvinnor än för män. Många anser att de inte heller har någon tydlig strategi för vad de ska göra efter att ha avslutat sina forskarstudier.

Högskoleförordningens examensmål

Frågeområdet visar att många doktorander är osäkra på om examensmålen genomsyrar utbildningen och att de inte heller är helt förtrogna med högskoleförordningens examensmål.

ISP

Frågeområdet visar att alla doktorander inte upplever att ISP följs upp regelbundet eller att ISP är ett stöd för utvecklingen som forskarstuderande.

Forskningsetik

Frågeområdet visar att alla doktorander inte upplever att de under sin utbildning får kunskaper om att göra forskningsetiska bedömningar eller att de vet vart de ska vända sig om de upptäcker oredlighet i forskning.

Resultat från handledarenkäten 2020

I handledarenkäten fick handledarna ta ställning till påståenden som bland annat rörde tillit och tillräckliga förutsättningar för handledaruppdraget, handledning, kollegialt stöd, öppenhet i forskarutbildningsmiljön, administrativt stöd från LTH, finansiering av doktorandernas projekt, LTH:s strategiska mål och nöjdhet. Resultaten har sammanställts i en rapport som återrapporterats till Forskarutbildningsnämnden (FUN) och studierektorer för forskarutbildning vid institutionerna.

 

Utvecklingsområden som identifierades i handledarenkäten

Kollegialt stöd för handledare

Många handledare instämmer med att det behövs fler former för erfarenhetsutbyte mellan institutioner vid LTH. Handledare behöver även träffas regelbundet i den egna miljön för att utveckla och värdera stödet som doktoranderna får.

Rutiner för problematisering och utveckling av doktorandernas projekt

Handledarnas svar visar att det inte är entydigt att det finns goda rutiner för att utveckla och problematisera idéer för doktorandernas forskning i den egna miljön.

Kompetensutvecklingsmöjligheter

Handledarna har i första hand angivit att de vill ha tillgång till kompetensutveckling om forskarhandledning och svåra handledningssituationer och även om regler och förordning för forskarutbildning, särskilt för handledare med annat modersmål än svenska.

Karriärvägledning för doktorander

Handledare och doktoranders syn på karriärvägledning skiljer sig åt. Det kan behövas stöd till handledarnas arbete med karriärrådgivning.

Likabehandling

LTH:s ambition är att alla ska ha bemötas lika, oavsett kön, bakgrund eller någon annan diskrimineringsgrund.

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-06-02