Forskarutbildningsenkäten

Syftet med forskarutbildningsenkäten är att följa upp doktoranders och handledares förutsättningar att genomföra utbildning och uppdrag. Tanken är att enkäten ska vara återkommande vart tredje år. Enkäten till forskarstudenter genomfördes 2019 och motsvarande enkät riktad till handledare inom forskarutbildningen genomförs under hösten 2020. Enkäten genomförs på uppdrag av Forskarutbildningsnämnden (FUN).

Forskarutbildningen och doktorandernas situation har kartlagts i flera tidigare undersökningar, t.ex. den LU-gemensamma doktorandbarometern 2007 och 2011/12 års utvärdering av forskarutbildningen vid Lunds universitet. LTH gjorde en egen undersökning 2014.

Resultat av doktorandenkäten 2019

I LTH:s enkät 2019 fick forskarstudenterna ta ställning till ett antal påståenden om olika aspekter av utbildningen inom områden som t.ex. forskarutbildningsmiljön, förutsättningar för avhandlingsarbetet, samarbete under utbildningen, handledning, examensmål och ISP, karriärrådgivning, extern samverkan, egen undervisning och övriga arbetsuppgifter. Resultaten har sammanställts i en rapport som återrapporterats till Forskarutbildningsnämnden (FUN) och studierektorer för forskarutbildning vid institutionerna.

 

Utvecklingsområden som identifierats i enkäten

Samarbete under utbildningen

Ett område som med stor samstämmighet visar att många doktorander mestadels känner sig ensamma i sitt avhandlingsarbete och att de skulle vilja samarbeta mer med andra i sitt avhandlingsarbete.

Karriärrådgivning

Ett frågeområde som visar att en hög andel av doktoranderna anser att de inte får tillräckligt med råd och stöd om framtida karriärval. Andelen är högre för kvinnor än för män. Många anser att de inte heller har någon tydlig strategi för vad de ska göra efter att ha avslutat sina forskarstudier.

Högskoleförordningens examensmål

Frågeområdet visar att många doktorander är osäkra på om examensmålen genomsyrar utbildningen och att de inte heller är helt förtrogna med högskoleförordningens examensmål.

ISP

Frågeområdet visar att alla doktorander inte upplever att ISP följs upp regelbundet eller att ISP är ett stöd för utvecklingen som forskarstuderande.

Forskningsetik

Frågeområdet visar att alla doktorander inte upplever att de under sin utbildning får kunskaper om att göra forskningsetiska bedömningar eller att de vet vart de ska vända sig om de upptäcker oredlighet i forskning.

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-06-02