SI-verksamheten vid LTH

SI står för "Samverkansinlärning" och är en generell förstärkning av studenternas lärande som är öppen för alla studenter. Kärnan i SI är s.k. SI-pass som leds av seniora studenter med fokus på att bearbeta och förstå kursmaterial som upplevs som svårt av deltagarna. Målsättningen för verksamheten är dels överbrygga omställningen mellan gymnasieskolan och universitetsstudierna för studenterna, och dels att förstärka undervisningen inom svåra kurser i början av utbildningen. Detta görs genom att använda olika typer av kollaborativa studiestrategier för att bearbeta kursmaterial, genom att prata om studenternas förväntningar på sina studier samt genom att SI-ledaren delar med sig av sina erfarenheter. Det förekommer SI-grupper även på avancerad nivå inom masterprogrammen.

Vid LTH utbildas 85-90 SI-ledare varje år som leder SI-grupper kopplat till ett 20-tal kurser inom de olika utbildningarna. SI-handledarna utbildas och stöds därefter under hela sin verksamma tid. 

SI-verksamheten organiseras under Centre for Engineering Education (CEE) vid LTH med administrativt stöd från LTH:s kansli. Uppföljning och utvärdering sker på en mängd olika sätt för att kvalitetssäkra verksamheten samt för att se hur den utvecklas. Exempelvis hålls handledningsmöten varannan vecka och SI-ledarna observeras, coachas och skriver reflektiva rapporter från sina SI-möten med studenterna. I slutet av kursen sker utvärdering och effekten av SI-deltagande på studenternas resultat följs upp. Resultat av utvärderingar och andra resultat dokumenteras, bland annat i form av rapporter och artiklar i internationella tidskrifter.

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2019-12-17