Lärares ämnesmässiga och pedagogiska kompetens

Lunds universitets anställningsordning anger vilken ämnesmässig och pedagogisk kompetens som krävs vid anställning av lärarpersonal och den kompetensutveckling, exempelvis inom högskolepedagogik, som ska erbjudas under lärares anställning. Vid LTH bör även forskare ges möjlighet att genomgå högskolepedagogisk utbildning. Lunds universitets arbetstidsavtal anger att lärare för sin undervisning ska ha möjlighet till forskning, pedagogiskt och konstnärligt utvecklingsarbete samt kunna följa utvecklingen inom sitt område. Avtalet specificerar hur arbetet bör fördelas för olika tjänster. Personalplaner upprättas för varje individ per kalenderår baserat på institutionens verksamhetsmål och uppdrag.  

Högskolepedagogisk kompetensutveckling anordnas av ”Genombrottet” som är LTH:s gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet och är öppen för all undervisande personal vid universitetet. Verksamheten baseras på Boyers teorier om ”Scholarship of teaching” och omfattar bland annat behörighetsgivande högskolepedagogisk fortbildning för LTHs anställda, pedagogisk konsultverksamhet, högskolepedagogisk forskning och pedagogisk meritvärdering. 

Information om högskolepedagogisk kompetensutveckling

Vid LTH kan lärare ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda och bli antagna till LTH:s Pedagogiska Akademi. Alla antagna lärare erhåller den pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP). Som styrmedel används löneökning för lärarna och ökad tilldelning till de institutioner där dessa lärare verkar. 

Information om LTH:s pedagogiska akademi

Enligt LU:s anställningsordning ska biträdande universitetslektorer ges möjlighet att genomgå minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning under sin anställningstid och postdoktorer tre veckor. Vid LTH bör även forskare ges möjlighet att genomgå högskolepedagogisk utbildning.

För att stödja biträdande universitetslektorer i sin meritering har LTH gjort en särskild satsning, LTH Career Academy, ett fyraårigt karriärutvecklingsprogram som stöd i den akademiska karriärutvecklingen inför befordran till universitetslektor. 

Information om LTH Career Academy

LTH har två lärarförslagsnämnder som ska säkerställa kompetens vid rekrytering och befordran: Rekryteringsnämnden bereder ärenden för rekrytering av lärare och Karriärnämnden bereder ärenden som avser befordran till professor eller universitetslektor samt prövningar för docentur repective ETP (Excellent Teacher Practitioner).

Vid LTH ska utvecklingssamtal genomföras med alla anställda minst en gång per år. I samband med anställningstillfället ska en kompetensutvecklingsplan upprättas. Genom denna plan kommer den anställde och chefen överens om kompetensutvecklingsinsatser på kort och lång sikt. Planen ska revideras i samband med utvecklingssamtal.

Page Manager: christina.akerman@lth.lu.se | 2019-12-17