lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Medicinsk datateknik

Gruppen för Medicinsk Datateknik har ett brett tillämpningsområde inom sjukvården, men nuvarande fokus är hantering av datoriserade medicinsk-tekniska apparater. Sådana finns det i stor mängd inom sjukvården och alltför ofta är de inte integrerade med andra datorsystem.

Gruppens verksamhet har sin grund i forskningsområdet Pervasive Computing där man studerar vad som händer när det finns datorer och kommunikation i snart sagt all utrustning. Gruppen ingick som en ledande part i EU-projektet PalCom där sådana situationer studerades i professionella sammanhang, inklusive medicinska scenarier. Vår grupp gjorde också en huvudinsats för att
designa och implementera det ramverk för pervasive systems som var ett av resultatet från projektet, numera tillgängligt som open source.

Inom medicinska tillämpningar fokuserar gruppen idag på att, på ett bättre sätt, utnyttja mätdata från utrustning som redan används. Inom medicinsk forskning finns ett behov av att göra beräkningar på de mätdata som samlas in. Det kan vara för att verifiera en forskningshypotes genom att göra beräkningar på historiska data. Det kan också vara att göra beräkningar i realtid för att kunna följa ett förlopp. I vissa fall krävs det mätdata från flera olika utrustningar för att utföra de beräkningar som behövs.

Ett exempel på resultat från denna verksamhet är ett system för att kontinuerligt, och i realtid, beräkna blodflödet i hjärnan. Det baseras på de mätningar av blodtrycket i hjärnan som, vid stroke  och andra allvarliga tillstånd, redan rutinmässigt utförs och visas i en Patientmonitor. Blodflöde beräknas från blodtrycket genom en fysikalisk modell som utvecklats vid NIVA på SUS i Lund.

Vår forskning utförs i nära samarbete med Medicinsk teknik och medicinska avdelningar vid SUS.