lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Miljöförändringar i havet

Under det senaste århundradet har Östersjön förändrats från ett näringsfattigt till ett övergött hav. Enligt EUs Havsmiljödirektiv och den internationella Helsingforskommissionens aktionsplan för Östersjön är övergödningen ett av de stora miljöproblem som måste åtgärdas för att Östersjön ska uppnå god miljöstatus år 2020. Bättre underlag om orsaker och hur olika faktorer samverkar behövs för att de mest kostnadseffektiva åtgärderna ska kunna sättas in.
Forskning och expertis vid Lunds universitet innefattar:

  • Orsaker till övergödning (naturliga variationer eller mänsklig påverkan) och hur vi kan minska den.
  • Orsaker till och konsekvenser av syrebrist Östersjöns bottenvatten.
  • Vilken roll spelar löst organiskt kväve för eutrofiering och syrebrist?
  • Multipla faktorer som samverkar och stressar Östersjön (närsaltsutsläpp, markanvändning, klimat mm) och hur vi kan hantera dem för att åtgärda Östersjöns miljöproblem.
  • Ökad uttransport av löst organiskt material till kusterna och dess effekter (exempelvis ökad brunfärgning av vattnet).

Relaterad information och Deltagare