lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Havets historia

Hav har varit land och land har varit hav i Östersjöregionen. Sett ur ett geologiskt tidsperspektiv är Östersjön och vår kustlinje i ständig förändring. Efter den senaste istidens slut för cirka 12 000 år sedan har havsnivån ändrats drastiskt ett flertal gånger. Därför hittar vi exempelvis rester av skogar och mänskliga bosättning på det som nu är havsbotten. Forskning och expertis vid Lunds universitet innefattar:

  • Östersjöns utveckling under den senaste istidscykeln.
  • Strandförskjutningen kring den skånska kusten och blekingekusten.
  • Tidigmedeltida kusttransport av sten i samband med stenkyrkobyggandet.
  • Hur inlandsisar påverkar vår värld vad avser avsättning av sediment och landformer.
  • Submarin bosättning under senpaleolitisk och mesolitisk tid (11 000 - 8 000 f. Kr.) med speciell inriktning på nuvarande Öresund.
  • Förhistoriskt fiske i Öresund.
  • Sjunkna landskap i södra Östersjön

Se mer under Miljö- och Klimatrekonstruktioner.

Relaterad information och Deltagare