lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fiskeriförvaltning

Både yrkesfiske och fritidsfiske med kringverksamheter har stora samhällsekonomiska värden samtidigt som fiskbestånden är en viktig del av havens ekosystem. I dag medför överfiske och överkapacitet i fiskeflottan stora ekologiska och ekonomiska problem. En lösning kan vara att ta fram en modell som visar hur fisketryck och fiskemetod ska förändras för att uppnå ett hållbart fiske med högsta lönsamhet för fiskarna. Den nya fiskeripolitiken ska inte bara sträva efter att skapa lönsamhet för den enskilda fiskaren och bidra till att bevara fiskeresursen för kommande generationer,. Den ska dessutom bidra till att utveckla och stärka sammanhållningen och utvecklingen av kustsamhällen. I förslaget till ny fiskeripolitik framträder en grundläggande svårighet i relation till utvecklingen av små kustsamhällen: det saknas kunskap om vad social hållbarhet praktiskt betyder samtidigt som det tas för givet att social hållbarhet kan skapas via ekonomiska incitament.Forskning och expertis vid Lunds universitet innefattar:

  • Från en ekonomisk utgångspunkt analysera hur fisket kommer att påverkas av olika förvaltningsåtgärder.
  • Hur ser torskbeståndet i Öresund ut idag och vad styr beståndsutvecklingen?
  • Hur ska man förvalta ett torskbestånd som består av olika populationer?
  • Kustyrkesfiskares perspektiv på förändrade kompetenskrav.
  • Undersöka villkoren för det småskaliga fisket.
  • Undersöka förutsättningarna för en fiskeförvaltning som överensstämmer med olika aspekter av en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

Se mer om torsken under Liv i och vid Havet.