lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Stora Miljöhot

Kontakta våra experter om du har frågor som berör vår forskning med anknytning till kust och hav!

Efter var person på expertlistan står en siffra:
(1) betyder expert på sitt eget forskningsområde/mindre, specialinriktat projekt
(2) betyder expert/kontakt för ett större, övergripande projekt eller forskningsområde
(3) betyder allmän expert för ett större ämnesområde

 

Vattenståndsförändringar

Fysikaliska processer i kustområden, vågor, strömmar, sedimenttransport, kusterosion, Matematiska modeller, vågutbredning, kustnära strömmar, klittererosion
Magnus Larsson (3)
Professor, Teknisk Vattenresurslära
046-222 87 29
magnus.larson@tvrl.lth.se

Kustprocesser, kustskydd, översvämning, erosion, klimatförändringar, GENESIS, numerisk modellering, kustförändringar, kustzonsförvaltning, strandfodring
Hans Hanson (2)  
Professor, Teknisk Vattenresurslära
046-222 89 87
hans.hanson@tvrl.lth.se

 

Ökande temperatur, Övergödning och Syrebrist

Klimateffekter på tillståndet i Östersjön, Eutrophication, hypoxia, anoxia, oxygen, nutrients, nitrogen, phosphorus, silica
Daniel Conley (3)
Professor, Geologiska institutionen Kvartärgeologi
046-222 04 49
Daniel.Conley@geol.lu.se

Skagerrak, Östersjön, Atlanten, mikrofossil, sediment, klimat, syrebrist, Lilla Istiden, deglaciation, foraminiferer, stabila isotoper, uppvällningsområden, hypoxia, anoxi, eutrofiering, marin försurning
Helena Filipsson (3)
Docent, Geologiska institutionen, Kvartärgeologi
046-222 82 26
Helena.Filipsson@geol.lu.se

Musselodling, Östersjön, övergödning, biogeokemi, anlagda våtmarker
Johanna Stadmark (2)
Forskare, Geologiska institutionen, Kvartärgeologi
046-222 46 17
Johanna.Stadmark@geol.lu.se

Sjösediment, torv, trädårsringar, klimatarkiv, atmosfärcirkulation, paleoekologi, isotopgeokemi, syreisotoper, kolisotoper
Dan Hammarlund (1)
Professor, Geologiska institutionen, Kvartärgeologi
046-222 79 85
dan.hammarlund@geol.lu.se

Klimatförändringens effekter på hela landskap och havsmiljöer, Östersjöns utveckling, Glacial utveckling, Landhöjning, Havsnivåförändringar, Klimathistoria, Kvartär geologi, Marin geologi, Paleoklimat
Svante Björck (1)
Professor, Geologiska institutionen Kvartärgeologi
046-222 78 82
Svante.Bjorck@geol.lu.se

Baltic Sea, Eutrophication, Holocene, Palaeoclimate, Foraminifera, Thecamoebians
Anupam Ghosh (1)
Forskare, Geologiska institutionen, Kvartärgeologi
046-222 78 90
Anupam.Gosh@geol.lu.se

Baltic Sea history, environmental change, Radiocarbon dating, magnetic dating, lead (Pb) pollution
Bryan Lougheed (1)
Doktorand Geologiska institutionen, Kvartärgeologi
046-222 39 95
Bryan.Loughheed@geol.lu.se

Algblomning på sommaren, syrebrist, Östersjön, Sedimentkärnor från Östersjön, Cyanobakterier pigment biomarkörer i sediment, Korrelera hypoxi med att cyanobakterier blommar, Blomning av Cyanobakterier i Östersjön
Carolina Funkey (1)
Forskare, Geologiska institutionen, Kvartärgeologi
Carolina.Funkey@geol.lu.se

Marine systems, hypoxia, eutrophication, oxygen dynamics, planktonic metabolism, Dissolved Organic Nitrogen (DON), aquatic ecolgy, biogeochemistry.
Raquel Vaquer-Sunyer (1)
Forskare, Geologiska institutionen, Kvartärgeologi
Raquel.Vaquer-Sunyer@geol.lu.se