lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Påverkan från Land

Kontakta våra experter om du har frågor som berör vår forskning med anknytning till kust och hav!

Efter var person på expertlistan står en siffra:
(1) betyder expert på sitt eget forskningsområde/mindre, specialinriktat projekt
(2) betyder expert/kontakt för ett större, övergripande projekt eller forskningsområde
(3) betyder allmän expert för ett större ämnesområde

 

Brunifiering – ökad humushalt i vatten

Brunifiering, övergödning, kräftor, Östersjön, Humic lakes, Dissolved Organic Matter, Pacifastacus leniusculus, Ecotechnology
Wilhelm Granéli (3)
Professor emeritus, Biologiska institutionen: Akvatisk ekologi
wilhelm.graneli@biol.lu.se

Bakterier, vattenfärg, brunifiering, DOM/DOC, järn 
Emma Kritzberg (1)
Docent, Biologiska institutionen: Akvatisk ekologi
046-222 40 79
Emma.kritzberg@biol.lu.se

Marine systems, Carbon Cycle, Organic matter, Photochemistry, Characterization of organic matter, Dissolved organic matter cycling, Aquatic systems
Heather Reader (1)
Post doc, Biologiska institutionen:Akvatisk ekologi
046-222 38 96
heather.reader@biol.lu.se

Vattenfärg, brunifiering, DOM/DOC, järn 
Sara Ekström (1)
Doktorand, Biologiska institutionen: Akvatisk ekologi
046-222 84 33
Sara.ekstrom@biol.lu.se

Sjösediment, torv, trädårsringar, klimatarkiv, atmosfärcirkulation, paleoekologi, isotopgeokemi, syreisotoper, kolisotoper
Dan Hammarlund (1)
Professor, Geologiska institutionen, Kvartärgeologi
046-222 79 85
dan.hammarlund@geol.lu.se

 

Avloppsvatten och slambehandling

Avloppsvatten, urbana vattensystem, modellering, reglering, aktivslam, rötning, benchmark, beslutsystem, optimering, ASM, ADM, BSM
Ulf Jeppsson (1)
Docent, MIE/Industriell Elektronik och Automation (IEA)
046-222 92 87
Ulf.jeppsson@iea.lth.se

Avloppsvatten, urbana vattensystem, kommunalt och industriellt avloppsvatten. Rötning och slamhantering
Jes la Cour Jansen (3)
Professor, Institutionen för kemiteknik, Va-teknik
Jes.la_Cour_Jansen@chemeng.lth.se

Avloppsvatten, dricksvatten, industrivatten och rötrester.
Avskiljning, separation, adsorption, adsorbenter, tungmetaller, kadmium, arsenik, nanoteknik, läkemedelsrester, molekylära imprintade polymerer (MIPar).

Linda Önnby (1)
Doktorand, Institutionen för Bioteknik
Linda.Onnby@biotek.lu.se

 

Läckage från skogsmark

Kväveutlakning, skogsbruk, gödsling, dynamisk modellering
Cecilia Akselsson (2)
Forskare, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskaper
046-222 86 89
Cecilia.Akselsson@nateko.lu.se

 

Rekonstruktion av markanvändning

Pollenanalys, vegetationshistoria, kulturlandskap, klimat, kvantitativa rekonstruktioner, vegetationsmodellering, klimathistoria
Anne Nielsen (2)
Forskare, Geologiska institutionen, Kvartärgeologi
046-222 78 86
Anne.Nielsen@geol.lu.se