lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VA-teknik

Kontaktpersoner

Allmänt

Forskningen fokuserar på möjligheter och hot som moderna avloppsreningsverk möter. Centrala forskningsområden är:

  • Avskiljning av svårnedbrytbara ämnen från kommunalt avloppsvatten med fokus på medicinrester och lakvatten.
  • Optimerat utnyttjande av energi och resurser med fokus på intern produktion av kolkälla för biologisk fosforavskiljning och denitrifikation.
  • Anaerob rötning med fokus på metoder för ökad metanproduktion, samrötning av avloppsslam med stadens organiska avfall samt rejektvattenbehandling.
  • Livscykelanalys för hantering av slam och fast avfall.

Undervisningen inom VA-teknik koncentreras inom tre utbildningar; civilingenjörsprogrammen i Väg- och vattenbyggnad och Ekosystemteknik samt det internationella mastersprogrammet i Vattenresurshantering.

VA-teknik

Adress
Kemicentrum
Box 124
221 00 Lund

Telefon
+46 46 222 8999

Fax
+46 46 222 4526

Organisatorisk tillhörighet
LTH, Institutionen för Kemiteknik, Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik

Kurser