Antagning med annan finansiering

Alla forskarstuderande vid LTH skall vara antagna till forskarutbildning. Antagningen innebär samtidigt att man blir försäkrad under vistelse i LTH:s lokaler. Forskar­studerande vid LTH anställs vanligtvis som doktorand efter en annonsering.

Antagning skall vara klar innan personen i fråga kommer till LTH. Innan det föreligger ett beslut om antagning till forskarutbildning kan institutionen inte utlova antagning exempelvis i form av ”Letter of Acceptence” eller genom intyg till Migrationsverket. Den som inte är antagen får inte heller läggas in i LUCAT.

Viss möjlighet till annan finansiering

I vissa fall finns möjlighet att finansiera forskarstudierna via annan finansiering:

Annan finansiering 1

Forskarutbildning inom ramen för annan anställning. Den forskarstuderande kan vara anställd vid ett företag (sk industridoktorand) eller vid ett annat universitet. Forskarstuderanden skall antas till forskarutbildningen vid LTH och blir på så sätt också försäkrad under sin vistelse i LTHs lokaler. Ett avtal upprättas mellan LTH och huvudarbetsgivaren. Minimilön för doktoranden skall motsvara minst 28% av prisbasbeloppet.

Annan finansiering 2

Forskarutbildning som finansieras av externt stipendium utbetalas direkt till den enskilda doktoranden. Institutionen inrättar ett tilläggsstipendium. 

Nya regler angående stipendiefinansiering börjar gälla 2018-01-01.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet (PDF, 108 kb)

Utbytesavtal

Inom ramen för ett utbyte kan forskarstuderande vistas tillfälligt vid LTH vid ett tillfälle om 3 – 12 månader. Antagning till forskarutbildningen skall ha skett vid hemuniversitetet. Doktoranden är då alltså inte antagen till forskarutbildning vid LTH.

Page Manager: forskarutbildning@lth.lu.se | 2018-10-05