lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskning på LTH

LTH:s mångfald är dess styrka – ur bredd växer spets. Vetenskaperna omdanas kontinuerligt till följd av nya rön och förskjutningar i samhällets behov. LTH:s forskning har en bredd från grundvetenskaper till tillämpade vetenskaper. Detta ger beredskap att kraftsamla för att möta samhällets och industrins behov samtidigt som de mest dynamiska forskningsfälten kan bearbetas. LTH:s breda forskningsspektrum ska skapa en stabil bas för en högkvalitativ utbildning.

LTH:s breda forskningsbas ger vidare förutsättningar för att forskargrupper i samverkan inom eller utanför LTH skapar nya starka forskningsmiljöer väl lämpade för att möta samhällets behov. För att kunna komma ifråga för stora externa satsningar krävs att det finns en basmiljö med framgångsrika forskargrupper inom aktuella områden samt ett tydligt stöd från LTH:s ledning i form av prioritering men också i vissa fall aktiv medfinansiering.

ur LTHs Strategiska plan för 2007-2011

Forskningen vid LTH har under 2006 fortsatt att utvecklas positivt. Lunds universitet står starkt i forskningssverige och LTH spelar här en mycket framträdande roll. LTH drar stark fördel av att ingå i Lunds universitets mångfacetterade forsknings- och utbildningsorganisation med utomordentligt goda förutsättningar för tvär- och mångvetenskap i breda miljöer, något som är A och O med dagens forskningsfinansieringsstruktur. Denna relativa fördel förstärks ytterligare av ett mycket fruktbart samarbete med näraliggande högskolor på båda sidorna av Öresund.

Som exempel på LTHs framgångar inom forskningen kan nämnas att flera verksamheter inom LTH utsetts till excellenta forskningsmiljöer och därmed erhåller särskild, långsiktig finansiering. Vetenskapsrådet beslöt under året tilldela Lunds universitet hela åtta av totalt 20 Linnébidrag. LTHs forskare deltar, helt eller delvis, i fyra av dessa Linnémiljöer, vilket vid jämförelse med andra universitet och högskolor måste betraktas som en mycket stor framgång. Den härmed visade excellensen inom i huvudsak grundläggande forskning motsvaras tyvärr inte helt av framgångar vid motsvarande utlysningar inom mera näringslivskopplad forskning. Således erhöll LTH endast ett av de utlysta Vinnex-centra från Vinnova.

Inom ramen för EU:s ramprogram bedrivs ett ökande antal projekt vid LTH där några dessutom leds och koordineras härifrån. Trots vissa problem när det gäller EU-projektens bidrag till nödvändig infrastruktur och teknisk och administrativt stöd utgör EU-medel en mycket viktig och ökande del av LTHs externa forskningsfinansiering. Dessutom finns två s.k. Large scale facilities och flera Training sites för forskarstuderande. Under året har ytterligare ett antal lärare befordrats till professorer, vilket visar på den höga akademiska nivån inom LTH.

Klas Malmqvist
professor, prorektor
ur LTHs Verksamhetsberättelse 2006