Teknisk ekonomi och logistik

Forskningen på institutionen för Teknisk ekonomi och logistik är huvudsakligen inriktad mot Supply Chain Management, Operations Management och Industrial Management. Forskningen bedrivs i nära kontakt med industri och näringsliv. Undervisning sker framförallt på programmen för Industriell ekonomi, Maskinteknik och det internationella master-programmet Logistics & Supply Chain Management. 

Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, LTH Teknisk ekonomi och logistik 

 

Produktionsekonomi

Forskningen inom produktionsekonomi har stark näringslivskoppling och är inriktad mot kvantitativa/matematiska modeller för beslutsstöd, analys och styrning av försörjningskedjor, samt management och affärsutveckling i industriella organisationer. Målet är att bidra till hållbar, effektiv styrning och koordinering av material- och varuflöden, information- och pengaflöden, samt att förstå hur industriella verksamheters konkurrensförmåga skapas och vidareutvecklas i en affärsmiljö alltmer präglad av digitalisering. Historiskt sett har fokus varit på varuproducerande industri med produktions- och lagerstyrning i centrum, men alltmer intresse riktas mot service- och handelsorienterade verksamheter. Grundutbildningen är mycket bred och omfattar många olika ekonomiska kurser.

Nyckelord: distributionssystem, försörjningskedjor, hållbarhet, industriell management, lagerstyrning, marknadsföring, optimering, produktionsplanering, stokastiska modeller, strategi.

Teknisk logistik

Forskningen vid teknisk logistik behandlar olika aspekter på strategi, utformning, planering och styrning, mätning och utveckling av försörjningskedjor och olika typer av verksamheter. Ett flertal olika forskningsmetoder används, såsom action research, case-studier, Delphi-studier, empiriska undersökningar, meta-analyser och kombinationer av dessa. Aktuell forskning sker inom följande områden: Automation och användning av ny teknologi i lager; blockchain i försörjningskedjor; forskningsmetodik för försörjningskedjor; globala produktionsnätverk; hemtagning av produktion (s.k. reshoring); humanitärlogistik; incitamentsmodeller och mätmetoder för processutveckling; informationsdelning, integration och visibilitet i försörjningskedjor; inköp och leverantörsrelationer; logistik i nya handelskanaler (inkl. omnikanaler) samt risk i försörjningskedjor. Grundutbildningen sker huvudsakligen inom samma områden.

 

Nyckelord: distribution, försörjningskedjor, global produktion, inköp, leverantörsnätverk, logistik, materialhantering. 

Produktionsekonomi

Lager- och produktionsstyrning är centralt för forskningen inom produktionsekonomi. Forskningen har på senare år bl a utnyttjat matematiska modeller för att analysera komplicerade lagersystem där flera lager är kopplade till varandra. Grundutbildningen är mycket bred och omfattar många olika ekonomiska kurser.
Nyckelord: lagerstyrning, produktionsplanering, optimering, stokastiska modeller

Teknisk logistik

Teknisk logistik forskar och undervisar om logistik samt supply chain management. Ämnet behandlar processer längs hela materialflödet, inklusive inköp, transporter, hantering, lagring och distribution samt koordinering mellan företagen i kedjan med informationssystem och supply chain management. Exempel på aktuella projekt är säkerhet och hantering av risker i försörjningskedjan, processtyrning, riskdelning samt anpassning av incitament i försörjningskedjor, visibilitet, gränssnittet mellan logistik, affärsmodeller och handelsrätt samt miljöhänsyn. Forskningen har stark kontakt med näringslivet.

Nyckelord: logistik, distribution, godstransporter, materialförsörjning, inköp, materialhantering, lagring, supply chain management, förädlingskedjor, försörjningskedjor

 

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2019-02-15