Skip to main content

Kemiteknik

Kemiteknik handlar om att analysera och utforma tekniker för att genomföra kemiska processer. Kunskapen behövs inom de flesta industrigrenar och produktområden, inte minst för att lösa angelägna miljö- och energifrågor.

Ämnet sysselsätter ca 65 personer. Den huvudsakliga undervisningen bedrivs på civilingenjörsprogrammen Kemiteknik, Bioteknik, Ekosystemteknik och Väg- och vattenbyggnad.

Institutionen för kemiteknik, LTH Kemiteknik

En stor del av forskningen är inriktad mot miljö- och energiteknik, bl a framställning av drivmedel från förnybar råvara. Andra områden är katalysatorer, avgasrening, industriella torkningsprocesser, energisnåla separationsmetoder såsom membranteknik samt rening av industriella och kommunala avfallsströmmar med biologiska, kemiska och fysikaliska metoder.

Ytterligare områden är försurningsbekämpning och utformning av komplexa kemiska processer för användning inom bl a läkemedelsindustrin, bioteknik och skogsindustrin. Ett betydande forskningsområde är framställning av drivmedelsetanol från skogsavfall.

Nyckelord: biogeokemi, etanol, bioetanol, katalys, membranteknik, partikelteknologi, processimulering, separationsprocesser, systemanalys, torkning, avloppsvattenrening, vattenförsörjnings- och avloppsteknik, VA-teknik, läkemedelsteknologi 

 

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-02-15