Hur man blir doktorand vid LTH?

LTH fäster stor vikt vid att rekrytera studenter med goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Information om utbildning på forskarnivå ges bland andra av LTH:s institutioner och i form av: föredrag, informationsmöten, medverkan i arbetsmarknadsdagar och mässor samt genom informationsmaterial i broschyrer och på hemsidor.

Du som är intresserad av att påbörja forskarstudier, rekommenderas att först ta kontakt med den institution där du skulle vilja studera. Institutionerna informerar om hur forskarutbildningen bedrivs i ämnet, vilka tänkbara forskningsuppgifter som finns, hur studiefinansiering kan ordnas med mera. 

Lediga tjänster

Att antas till utbildning på forskarnivå vid LTH innebär i normalfallet också att du blir anställd som doktorand vid institutionen.

Lediga anställningar vid Lunds universitet

Utbildningsplats med anställning som doktorand

Rekryteringen av en ny doktorand inleds oftast med att institutionen har ordnat finansiering för en anställning som doktorand. När finansieringen är säkrad så ledigförklaras en anställning som doktorand med samtidig antagning till ett forskarutbildningsämne.

Utbildningsplats med annan finansiering

Om en utbildningsplats inte är knuten till en anställning som doktorand utan doktoranden finansierar sina studier på annat sätt, säger man att doktoranden har ”annan finansiering”. För forskarutbildning vid LTH godtas inte utbildningsbidrag eller studiemedel som studiefinansiering, eftersom dessa finansieringsformer inte erbjuder tillräckligt bra villkor. Om en utbildningsplats finansieras med annan finansiering behöver platsen inte ledigförklaras. Finansieringen är då ofta knuten till en specifik sökande för att möjliggöra utbyte med företag eller andra länder. Som exempel på detta kan nämnas industridoktorander eller doktorander som bär med sig finansiering från sitt hemland.

Är jag behörig till utbildning på forskarnivå?

För att antas till utbildning på forskarnivå måste du uppfylla samtliga behörighetskrav, se Studieplaner/forskarutbildningsämnen. Därutöver krävs att du i övrigt bedöms ha sådan förmåga som behövs för att genomgå utbildningen på forskarnivå.

För mer utförlig beskrivning avseende antagning, behörighet, urval och studiefinansiering se av LTH fastställda föreskrifter.

Page Manager: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-10-09