Individuell studieplan

Den individuella studieplanen är ett stöd för doktorandens utveckling och studiernas fortskridande. Vid samtalen deltar doktoranden, samtliga handledare samt företrädare för institutionen. De individuella studieplanssamtalen behandlar doktorandens studier, handledning, fysiska miljö och psykiska miljö. Samtalen ska kunna leda till ömsesidiga överenskommelser samt åtgärder för att förbättra doktorandens studier. Samtalen ska gynna doktorandens arbete och ska äga rum minst en gång om året eller oftare vid behov.

Resultatet av samtalet dokumenteras i en individuell studieplan som anknyter till tidigare individuella studieplaner. För varje doktorand som inte skriftligen meddelat att studierna avbrutits ska det finnas en skriftligen upprättad individuell studieplan. Studieplanen ska vara realistisk och främja att forskarutbildningens mål kan uppfyllas samt fastställa innehåll, riktlinjer och omfattning av avhandlingsarbetet och kursdelen. Dessutom klargör den individuella studieplanen i övrigt doktorandens, handledarnas och institutionens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Den första individuella studieplanen upprättas i samband med antagningen och bifogas antagningsbeslutet. Första uppdateringen av den individuella studieplanen ska ske sex månader efter antagningen. Härefter sker samtal kring planen och uppdatering av densamma minst en gång per år.

Efter underskrift av doktorand, huvudhandledare och företrädare för institutionen fastställs den individuella studieplanen av prefekten. Om dessa inte kan enas fastställs planen av rektor. Om prefekten är handledare för doktoranden fastställs studieplanen av ställföreträdande prefekt.

Anvisningar för individuella studieplaner för forskarutbildningen vid LTH

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-10-07