Utbildning till Licentiat vid LTH

Utbildningens omfattning

Utbildning till licentiat kan antingen vara en självständig utbildning inom ramen för en tjänst, såsom industridoktorand, eller såsom en del av doktorandutbildningen och då vanligtvis efter halva studietiden. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilka delas upp i kurser och en uppsats i enlighet med forskarutbildningsämnets studieplan. Uppsatsen examineras vid ett offentligt seminarium. Studietidens längd brukar vara två till fyra år beroende på studietakt. Utbildning som inkluderar eller avslutas med licentiatexamen får anordnas i samtliga forskarutbildningsämnen.

Individuell studieplan

En individuell studieplan ska upprättas och fastställas av prefekt. Av planen ska bl.a. framgå vilka forskarutbildningskurser som ska eller får ingå i utbildningen samt en översiktlig beskrivning av arbetet med uppsatsen, tidplan, poängantal samt beräknad tidpunkt för examen.

Tillgodoräknade poäng

Om licentiaten önskar tillgodoräkna sig poäng tagna utanför Lunds universitet fattas beslutet av prefekt. Handledare beslutar om tillgodoräknade poäng examinerade inom Lunds universitet.

Uppsatsen

Uppsatsen bör till sin utformning likna en doktorsavhandling, dock åtskilligt mindre omfattande. Till varje uppsats fogas oftast en kort sammanfattning på engelska: abstract.

Tidpunkt för seminarium

Licentiatseminarium får äga rum under den tid som infaller från och med den 15 augusti till och med måndagen i midsommarveckan med undantag för tiden mellan den 22 december och 6 januari. Om det finns särskilda skäl kan LTH:s rektor besluta att ett licentiatseminarium får ske utanför dessa datum.

Kungörelse

Kungörelse ska ske senast tre veckor i förväg. Prefekten beslutar om tidpunkt för och kungörelse av licentiatseminarium. Kungörelse ska ske senast tre veckor i förväg. Kungörelse skall innehålla uppgifter om den forskarstuderandes namn, forskarutbildningsämne, uppsatsens titel och omfattning i högskolepoäng, examinator, opponent samt tid och plats för seminariet. Vid tillkännagivandet ska den vetenskapliga uppsatsen finnas tillgänglig för att det ska vara möjligt att granska uppsatsen vid seminariet. Var uppsatsen hålls tillgänglig annonseras i kungörelsen. Om det finns särskilda skäl kan LTH:s rektor medge att reglerna om kungörelsetid frångås.

Mångfaldigande av uppsats

Institutionen svarar för kostnaderna för mångfaldigande av uppsatsen. Doktoranden har rätt att erhålla 20 exemplar för eget bruk.

Opponent

Vid seminariet ska det finnas en opponent. Den som opponerar ska inneha doktorsexamen och får inte vara verksam vid den egna fakulteten eller institutionen, om inte särskilda skäl föreligger. Om det finns särskilda skäl kan LTH:s rektor medge att reglerna om opponent frångås.

Betygssättning av uppsats

Licentiatuppsatsen betygssätts av en av prefekten utsedd lärare, examinator. Handledare får inte utses till examinator. Uppsatsen ska bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till innehållet i uppsatsen och försvaret av uppsatsen. Om uppsatsen bedöms som underkänd ska detta motiveras skriftligt.

Intyg om godkänd licentiatuppsats

Efter seminariet ifylles blanketten ”intyg om godkänd licentiatuppsats” och insändes i original till LTHs kansli, hämtställe 55, för registrering i Ladok.

Blankett för intyg om godkänd licentiatuppsats (PDF, 48 kB, ny flik)

Examen

För licentiatexamen krävs att doktoranden blivit godkänd på kursdelen och att uppsatsen blivit granskad och godkänd. I ansökan om examensbevis anges om utbildningen avslutas eller fortsättning sker till doktorsexamen. Licentiaten väljer förleden teknologie eller filosofie i examensbenämningen.

Information om examen och ansökan (Lunds universitets webbsida)

Page Manager: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27