lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Docent LTH

Vid LTH får antas docenter om det är till nytta för forskningen och utbildningen, dvs forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet samt forskningsanknuten grundutbildning. Behörig att antas som docent är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens och därutöver har förvärvat högre vetenskaplig skicklighet samt pedagogisk skicklighet. Ett docentbevis är ett intyg om vetenskaplig kompetens och ingen anställningsform vid LTH.

En docent är behörig att vara huvudhandledare för forskarstuderande - förutsatt att hon/han också innehar en anställning som lärare vid högskolan och har genomgått handledarutbildning. En docent vid LTH förväntas kunna vara ledamot i betygsnämnd, vara opponent eller kunna ta emot uppdrag som sakkunnig vid bedömning av sökande i läraranställnings- eller befordringsärenden. Även externt verksam person kan antas som docent om hon/han är beredd att biträda i sådana uppdrag och i övrigt uppfyller kraven.