Etik, god sed och oredlighet i forskning

Ethics, Integrity, and Misconduct in Research

Syfte och innehåll

Med denna korta kurs för doktorander vill vi redogöra för etiska grundprinciper och diskutera god forskningssed. Ett centralt begrepp är här engelskans ”research integrity”, som närmast kan definieras som de processer och aktiviteter som syftar till att minska risken för fusk eller annat brott mot god forskningssed. Kursen tar också upp definitionen av och olika exempel på oredlighet i forskning, samt utredning av misstankar om oredlighet i forskning, och konsekvenserna av att fällas för det. 

Kursens upplägg

Kursen utgörs av 5 schemalagda kurstillfällen om 3 timmar samt tid för självstudier och ges 2018 på svenska  (this course is given in Swedish 2018). Kursen består av föreläsningar, diskussionsövningar, grupparbeten och läsning av kurslitteratur. Deltagarna arbetar aktivt med att analysera forskning utifrån god forskningssed, för att minimera risker för oredlighet i forskning. Kursens arbetspass innefattar presentationer från deltagarna själva. Examinationen består i individuella skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i diskussionsövningar samt redovisningar av grupparbeten. Närvaro på samtliga moment obligatorisk.

Behörighet

Doktorander som studerar inom ramen för något av LTHs forskarutbildningsämnen är behöriga att antas till kursen.

Omfattning

Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier (40 arbetstimmar) och 1,5 högskolepoäng inom forskarutbildningen (om detta är i samklang med doktorandens individuella studieplan). Betygsskalan är Godkänt/Icke godkänt.

Kursplan

Kursplan kommer inom kort.

Kursledare

Dr Linus Broström, Medicinsk Etik, Lunds universitet

Prof Göran Sandberg, Byggnadsmekanik LTH, Lunds universitet (ordf. i Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet, Lunds universitet).

Page Manager: lisbeth.tempte@lth.lu.se | 2020-08-28