lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Miljonanslag till programvara för diagnostik av prostatacancer

2015-12-14

Ett nytt digitalt bildgranskningsstöd som kan underlätta diagnostik och beslut om behandling vid prostatacancer tar nu sina första steg mot en framtida kommersialisering och införande på sjukhuskliniker. Projektet, som leds från Lunds universitet, beviljades nyligen ett miljonanslag från SWELife. Programvaran ska utvecklas av bildanalysgruppen vid matematikcentrum på Lunds tekniska högskola i samarbete med medicinteknisk industri.

Projektet DOGS (Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer) startar i december 2015. Förutom Lunds universitet deltar Region Skåne och medicinteknisk industri i projektet. Vinnova, Vetenskapsrådet (VR) och Formas satsar genom innovationsprogrammet SWElife halva beloppet, 1,5 miljoner kr.

Målet är att utveckla en programvara för hälso- och sjukvården som underlättar och förbättrar bildgranskning av vävnadsprover från mannens prostata

I nuläget diagnosticeras prostatacancer med traditionell mikroskopi genom att utbildade patologer gör en visuell bedömning av vävnadsprov från prostatan. Tumörcellernas växtmönster bedöms med hjälp av en särskild skala (den s.k. Gleason-skalan) som används för att uppskatta hur aggressiva tumörcellerna är.

Programvaran ska utvecklas av bildanalysgruppen vid matematikcentrum på Lunds tekniska högskola i samarbete med medicinteknisk industri. Den kräver dock en omfattande utvärdering innan den kan användas fullt ut inom hälso- och sjukvården. En viktig del är att grundligt testa programmets tillförlitlighet. Det sker inom projektet genom multicenterstudier där preparat från olika sjukhus ska analyseras och resultaten granskas av erfarna patologer.

DOGS bygger vidare på tidigare forskning i ett EU-projekt under ledning  av professor Anders Bjartell och hans forskargrupp i urologisk cancerforskning i samarbete med bildanalysgruppen på LTH.

Läs mer i pressmeddelandet